Процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост

05 November 2010

СЪОБЩЕНИЕ

Нона Караджова – министър на околната среда и водите, на основание чл.62а от Закона за водите и във връзка с §145, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн.ДВ, бр.61 от 6 август 2010 г.) откривам процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерални води, изключителна държавна собственост от находище на минерална вода „Хасковски минерални бани”, чрез Сондаж №2 + сондаж №4.
Минералната вода ще бъде използвана за други цели в обект „Оранжерии в имот №000642, в месност „Замков чалък”, по плана за земеразделяне на с.Сусам, област Хасково, чрез Сондаж №2 + сондаж №4. При направената оценка е установено, че предвиденото водовземане няма да засегне други вече разрешени водовземания от Сондаж № 2 + сондаж №4 на находище „Хасковски минерални бани”.
Проектни параметри на водовземането. Разрешен сезонен дебит: до 1,00 л/сек(от 01 декември - до 30 април – 151 дни); Разрешен сезонен воден обем: до 13 046,4 куб.м.
Условия, при които ще се разреши водовземането: Титулярът на разрешителното да измерва добитите водни обеми и да заплаща годишна такса за водовземане за разрешените водни количества; да извършва мониторинг на минералната вода; експлоатационното водно ниво в Сондаж №2 + сондаж №4 да не се снижава под котите им на самоизлив +261,01 м. и +260,91м.
Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването в Министерството на околната среда и водите, бул.”Мария Луиза” № 22.

   
   
  Архив