Процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост

05 November 2010

СЪОБЩЕНИЕ

Нона Караджова – министър на околната среда и водите, на основание чл.62а от Закона за водите и във връзка с §145, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн.ДВ, бр.61 от 6 август 2010 г.) откривам процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерални води, изключителна държавна собственост от находище на минерална вода „Варвара”, чрез Сондаж №4.
Минералната вода ще бъде използвана за отдих в обект „Семеен хотел, ресторант и СПА център” находящи се в УПИ V – 672 – Семеен хотел с ресторант и СПА център по плана на с.Варвара, община Септември”, чрез Сондаж №4. При направената оценка е установено че предвиденото водовземане няма да засегне други вече разрешени водовземания от Сондаж № 4 на находище „Варвара”.
Проектни параметри на водовземането. Разрешен средноденонощен дебит: до 0,5 л/сек ; Разрешен годишен воден обем: до 15 768 куб.м/годишно.
Условия, при които ще се разреши водовземането: Титулярът на разрешителното да измерва добитите водни обеми и да заплаща годишна такса за водовземане за разрешените водни количества; да извършва мониторинг на минералната вода;експлоатационното водно ниво в Сондаж №4 да не се снижава под котата на самоизлив + 354,65 м.

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването в Министерството на околната среда и водите, бул.”Мария Луиза” № 22.

   
   
  Архив