Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир “Бeлмекен”

26 November 2010

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал.1, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква “а” от Закона за водите обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир “Бeлмекен”.
Целта на водовземането е напояване (капково) на 12 дка ягодови насаждения.
Водовземането ще се реализира от водопровод на „Костенец-ХХИ” АД, с надморска височина 593 м и географски координати: Х= 4557430,10, Y= 8543157,80. Посредством гъвкав водопровод с диаметър 50,8 мм и дължина 300 м водата ще се доставя до напояваните имоти.
Място на използване на водите – имоти №315017 и №315016, местност ”Каракас”, землище с. Костенец, община Костенец, София област, ЕКАТТЕ 38916
Необходимото водно количество за напояване е до 5 л/сек или до 1000 м3/годишно, при режим на водовземане - през месеците май, юни и август.
Разрешителното ще се предостави при условие, че използваният воден обем се измерва с водомерно устройство, монтирано непосредствено след отклонението от промишления водопровод, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /ДВ, бр. 98/2003 г./.
Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 1, т. 7 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция “Управление на водите”, отдел “Използване на водите”.

   
   
  Архив