Процедура за изменение на разрешително за водовземане

10 November 2010

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква “а”, чл. 72, ал. 1, т. 2 и чл. 75 от Закона за водите обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за изменение на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – изравнител “Кричим” (каскада “Доспат – Въча”).
Целта на водовземането е производство на електроенергия посредством ВЕЦ “Лозята 1”.
Водовземането ще се реализира от изравнител “Кричим” с общ обем 850 000 м3.
След извършено геодезическо заснемане е установено, че мястото на водовземане е с надморска височина 245,00 м. Поради това и във връзка с приемане на ПУП – ПРЗ от община Родопи котата на мястото на водовземане се променя - от 299,45 м на 245,00 м.
Мястото на използване на водите е от изравнител “Кричим”, чрез водовземно съоръжение с надморска височина 245,00 м, посредством тръбопровод Ф 3200 мм до ВЕЦ “Лозята 1”, която ще се изгради в имот № 016642, в землището на с. Устина, община Родопи, област Пловдив. Код по единен класификатор на административно-териториалните единици (ЕКАТТЕ) 75188, в басейна на река Марица. Изтичалото на ВЕЦ “Лозята 1” зауства в напоителен канал М 1.
Проектните параметри на използването са: застроено водно количество – 18,0 м3/сек, годишна водна маса – 388,71 млн. м3, режим на използване – 20 часа/денонощие, 340 дни/годишно, съобразно изискванията за напояване и обема на преработени води от ВЕЦ “Кричим”.
Изменение на разрешителното ще се предостави при условие, че използваният воден обем се измерва с водомерно устройство монтирано непосредствено след водовземното съоръжение, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /обн., ДВ, бр. 98/2003 г./
Съгласно разпоредбата на чл.62а, ал.1, т.7 от Закона за водите, в 14-дневен срок от обнародването и публичното обявяване в община Родопи на съобщението, заинтересуваните лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция “Управление на водите”.

   
   
  Архив