Процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост

25 October 2010

Нона Караджова – министър на околната среда и водите, на основание чл.62а от Закона за водите и в изпълнение на Решение №8676 от 14.07.2008г. на ВАС- Пето отделение по адм. дело №5965/2008г. и Решение №12005 от 11.11.2008г. на ВАС – Петчленен състав ІІ – колегия, по адм. дело №10488/2008г. във връзка с §145, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн.ДВ, бр.61 от 6 август 2010 г.) откривам процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерални води, изключителна държавна собственост от находище на минерална вода „Павел баня”, чрез Сондаж №Сз-7.
Минералната вода ще бъде използвана за отдих в хотел, находящ се в имот №062019 по плана на гр.Павел баня. При направената оценка е установено че предвиденото водовземане няма да засегне други вече разрешени водовземания от Сондаж № Сз-7 на находище „Павел баня”.
Проектни параметри на водовземането. Разрешен средноденонощен дебит: до 0,173 л/сек ; Разрешен годишен воден обем: до 5 456,7 куб.м/годишно.
Условия, при които ще се разреши водовземането: Титулярът на разрешителното да измерва добитите водни обеми и да заплаща годишна такса за водовземане за разрешените водни количества; да извършва мониторинг на минералната вода; експлоатационното водно ниво в Сондаж №Сз-7 да не се снижава под котата на самоизлив + 397,79 м.

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването в Министерството на околната среда и водите, бул.”Мария Луиза” № 22..

   
   
  Архив