Процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост

22 October 2010

Нона Караджова – министър на околната среда и водите, на основание чл.62а от Закона за водите и във връзка с §145, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн.ДВ, бр.61 от 6 август 2010 г.) откривам процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерални води, изключителна държавна собственост от находище на минерална вода „Варвара”, чрез Сондаж №1.
Минералната вода ще бъде използвана за общо водовземане от гражданите за 3 броя чешми, находящи се в кв.33, кв.52 и в кв.64 по плана на с.Братаница, община Пазарджик.
Проектни параметри на водовземането. Разрешен средноденонощен дебит: до 0,1 л/сек ; Разрешен годишен воден обем: до 3 153,6 куб.м/годишно.
Условия, при които ще се разреши водовземането: Титулярът на разрешителното да измерва добитите водни обеми; да извършва мониторинг на минералната вода; експлоатационното водно ниво в Сондаж №1 да не се снижава под котата на самоизлив + 348,75 м.

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването в Министерството на околната среда и водите, бул.”Мария Луиза” № 22..

   
   
  Архив