Процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост

22 October 2010

Нона Караджова – министър на околната среда и водите, на основание чл.62а от Закона за водите открива процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерални води, изключителна държавна собственост от находище на минерална вода - Район „Североизточна България”-подземни води от малмоваланжския водоносен хоризонт с температура, по-висока от 20°С - област Варна, област Добрич, област Шумен – No 100 от Приложение №2 към чл.14, т.2 на Закона за водите, участък к.к.”Св.Св.Константин и Елена” чрез Сондаж №Р-83х. Находището е обособено като подземно водно тяло BG2G000J3К1040 Карстови води в малм-валанжа. Минералната вода ще бъде използвана за отдих и за други цели в „Хотелски комплекс” находящ се в ПИ №10 по действащия план на к.к.„Св.Св.Константин и Елена”–гр.Варна. При направените оценки е установено че предвиденото водовземане няма да засегне други вече разрешени водовземания от Сондаж №Р-83х.
Проектни параметри на водовземането. Разрешен средноденонощен дебит: до 1,3 л/сек, от който 0,63л/сек за други цели, 0,67 л/сек за отдих ; Разрешен максимален дебит/време за черпене – до 1,87 л/сек от 01 май до 30 септември от който 0,64 л/сек за други цели и 1,23 л/сек за отдих; и до 0,90 л/сек от 01 октомври до 30 април от който 0,63 л/сек за други цели и 0,27 л/сек за отдих; Разрешен годишен воден обем: до 41 205 куб.м/годишно от който 20 000 за други цели и 21 205 за отдих;
Разрешен сезонен воден обем: до 24 720 куб.м. от 01 май до 30 септември от които 8 460,28 куб.м. за други цели и 16 259,62 куб.м. за отдих, и до 16 485,1 куб.м от 01 октомври до 30 април от които 11 539,58 кум. м. за други цели и 4 945,5 куб.м за отдих.
Максимално допустимо експлоатационно понижение във водовземното съоръжение: Sмакс.доп.=22,5м.(3,35м. под устието на сондажа - кота +5,30м.).
Условия, при които ще се разреши водовземането: Титулярът на разрешителното да измерва черпените водни обеми и да заплаща такса за разрешените водни обеми; да извършва мониторинг на минералната вода; да осигури техническа възможност за водовземане от съоръжението и от други лица, на които е предоставено такова право.
Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването в Министерството на околната среда и водите, бул.”Мария Луиза” № 22.

   
   
  Архив