Процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост

02 December 2010

СЪОБЩЕНИЕ
Нона Караджова – министър на околната среда и водите, на основание чл.62а от Закона за водите и във връзка с §145, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн.ДВ, бр.61 от 6 август 2010 г.) откривам процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерални води, изключителна държавна собственост от находище на минерална вода „Варвара”, чрез Сондаж №3.
Минералната вода ще бъде използвана за отдих и хигиенни нужди, и за други цели в обект „Хотел, находящ се в УПИ І-хотел и ресторант в кв.4а по подробния устройствен план на Варварски минерални бани, с.Варвара, община Септември, област Пазарджик.При направената оценка е установено че предвиденото водовземане няма да засегне други вече разрешени водовземания от Сондаж № 3 на находище „Варвара”.
Проектни параметри на водовземането. Разрешен средноденонощен дебит: до 0,180 л/сек; Разрешен годишен воден обем: до 5 676,48 куб.м/годишно, от който 4 418,48 куб.м. за отдих и хигиенни нужди; 1258,0 куб.м. за други цели.
Разрешен сезонен воден обем: 0,180 л/сек за отдих и хигиенни нужди от 01 април до 30 септември; 0,1 л/сек за отдих и хигиенни нужди от 01 октомври до 31 март; 0,08 л/сек за други цели от 01 октомври до 31 март.
Условия, при които ще се разреши водовземането: Титулярът на разрешителното да измерва добитите водни обеми и да заплаща годишна такса за водовземане за разрешените водни количества; да извършва мониторинг на минералната вода;експлоатационното водно ниво в сондаж №3 да не се снижава под котата на самоизлива +359,60 м.
Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването в Министерството на околната среда и водите, бул.”Мария Луиза” № 22.

   
   
  Архив