Процедура за изменение на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

06 December 2010

СЪОБЩЕНИЕ
Министърът на околната среда и водите, на основание чл.75, във връзка с чл.62а, от Закона за водите, обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за изменение на параметрите в разрешително за ползване на повърхностен воден обект - яз.„ Георги Трайков („Цонево”) с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.
1.В частта: „Технически параметри на съоръжението”, текстът : „Конструкцията на фермата за аквакултури ще се състои от 3 понтонни линии, от полиетиленови тръби и връзки – РЕ 100, пластмасови поплавъци, дървени пътеки, монтирани устойчиво, закотвени за дъното и закрепени за брега с корабни въжета от капрон и метал. Около тях се разполагат мрежените плаващи клетки(садки) - 22 броя, кръгли с диаметър ф 6 м и ф 3 м, монтирани на дълбочина 5 м.”
се изменя на: „Садковото стопанство ще се състои от 40 броя квадратни садки с размери 8Х8Х6м., обособени в два отделни самостоятелни модула по 20 бр, напълно идентични. Садките ще бъдат прикрепени към плаваща платформа (понтон) със стоманена конструкция с размери 16м х 8м. Върху платформата ще бъдат монтирани 2 броя оборудвани помещения за персонала с размери 8м х 3м и 1 бр. складово помещение.
Към платформата ще бъде монтирано 1 бр. локално пречиствателно съоръжение и цистерна за отпадъчни води с вместимост 4,5 куб.м.Платформата ще бъде закотвена към дъното на язовира с 36 броя железобетонни котви.”
2. Променя се производствения капацитет от 250 на 500 тона годишно.
Като изискване в Решението за изменение на Разрешителното ще бъде поставено условие на Титулярът да представи договор с фирма – оператор, на която да бъдат предавани преработените в локалната пречиствателна станция отпадъчни води и утайките от пречиствателния процес, както и задължение за извършване на собствен мониторинг с показатели и честота за пробонабиране съгласно изискванията на Наредба №12/2002 г. с оглед предназначението на язовира, което изисква той да се поддържа в състояние, което да го прави годно за извличане на вода за човешка консумация при аварийни ситуации.
В случай, че данните от мониторинга показват тендеция на влошаване качеството на водата в язовира, предвидената дейност може да бъде ограничена и/или прекратена.
Останалите параметри на разрешеното ползване остават непроменени.
В 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението в община Дългопол и поставянето му на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното и/или предложат условия с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.
Писмени възражения или предложения се представят в Министерството на околната среда и водите, Дирекция “Управление на водите”, отдел “Използване на водите”.

   
   
  Архив