Процедура за издаване на разрешително за ползване на река Дунав за заустване на отпадъчни води

06 December 2010

На основание чл. 62а от Закона за водите (обн. ДВ, бр.67/1999 г., изм. и доп. ДВ, бр. 65/06.08.2010 г.) откривам процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води от съществуващ обект - Рибовъдно стопанство за есетрови риби на „Белуга"АД, гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал.2 и ал.10 от Закона за водите.


1. Цел на заявеното използване на водите: - Заустване на отпадъчни води от Рибовъдно стопанство за есетрови риби на „Белуга"АД.

2. Водно тяло, предмет на използването на водите: - р.Дунав

3. Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването: Гравитачен канализационен колектор за заустване на производствени отпадъчни води.

4. Мястото на използване на водите, местността, административно–териториалната и териториалната единица, кода по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици – за всяко място на ползване: р.Дунав, гравитачно заустване на производствени отпадъчни води чрез колектор Ф600, в точка с географски координати СШ 430 57’ 23,3” и ИД 220 52’ 00,0”, област Видин, община Видин, гр.Видин, Южна промишлена зона, ЕКАТТЕ: 10971.


5. Проектните параметри на използването:
a. Количество на водите:
Максимално разрешено количество отпадъчни води, които ще се заустват във водоприемника – 1 414 000 м3/год.
b. Индивидуални емисионни ограничения и срок за достигането им:
5.2.1.Производствени отпадъчни води:
• Активна реакция рН: 6 – 9;
• Неразтворени вещества: 100 мг/дм3;
• БПК5: 25 мг/дм3;
• ХПК: 100 мг/дм3;
5.2.2.Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения:
От начало на действие на разрешителното.

6. Условия, при което би могло да се предостави правото на използване на водите:

• Да се монтират необходимите измервателни устройства с цел измерване на количеството зауствани отпадъчни води.
• Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория съгласно Плана за собствен мониторинг и разрешителното за заустване.
• Да се предвиди обеззаразяване на отпадъчните води по предписание на Министерство на здравеопазването.
• Около складове за дезинфектанти и резервоари за горива да се предвидят необходимите обваловки или други средства, които да не позволят подадането и/или изтичането им в р.Дунав при евентуални аварии.


Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14-дневен срок от обявяването на съобщението.

Писмени възражения и условия от заинтересовани лица, при които да бъда издадено разрешителното, се представят в Министерството на околната среда и водите, София 1000, бул.”Мария-Луиза”№22, в 14-дневен срок от обявяване на съобщението.

   
   
  Архив