Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Георги Трайков”

01 December 2010

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал.1, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква “а” от Закона за водите обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Георги Трайков”.
Целта на водовземането е напояване на 1250 дка земеделски култури (насаждения от броколи, ягоди и малини).
Водовземането ще се реализира от помпена станция “Цонево”, с надморска височина 37 м и географски координати: географска ширина: 43° 02' 09,19", географска дължина: 27° 24' 22,83". От съществуващ тръбопровод, посредством 2 отклонения Ф = 100 мм и Q = 17,5 л/сек, водата се довежда до напояваните имоти.
Място на използване на водите – земеделски имоти, разположени в землищата на село Сава, ЕКАТТЕ 65019 и гр. Дългопол, ЕКАТТЕ 24565, община Дългопол, област Варна.
Необходимото водно количество за напояване е до 35,0 л/сек или 260 000 м3/годишно, при режим на водовземане - 65 000 м3 месечно през месеците август, септември, октомври и ноември.
Разрешителното ще се предостави при условие, че използваният воден обем се измерва с водомерно устройство, монтирано на тръбопровода след ПС „Цонево”, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /ДВ, бр. 98/2003 г./.
Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 1, т. 7 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция “Управление на водите”, отдел “Използване на водите”.

   
   
  Архив