Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир “Кричим”

27 December 2010

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал.1, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква “а” от Закона за водите обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир “Кричим”, код на водното тяло BG3MA600L132.
Цели на водовземането: отдих и воден спорт (пълнене на гребен канал) и риборазвъждане.
Водовземането ще се реализира посредством водохващане на „Напоителни системи” ЕАД - на р. Въча след ВЕЦ „Кричим”, до изравнител „Кричим”, оттам чрез канал М-1 и Долнокричимски канал водата се довежда до съществуващо водохващане на р. Първенецка, откъдето посредством стоманобетонов тръбопровод Ф 1200 мм се пълни гребния канал.
Място на водовземане – съществуващо водохващане “Кричим” на р. Въча, непосредствено след изтичалото на ВЕЦ “Кричим”, землище на гр. Кричим, общ. Кричим, ЕКАТТЕ 39921.
Място на използване на водите – гребен канал с дължина 2335 м и обем 700 хил. м3, землище гр. Пловдив, в УПИ ІІІ, местност “Прослав”, община Пловдив, ЕКАТТЕ 73866.
Необходимото водно количество е до 1,4 м3/сек или до 3,7 млн. м3/ годишно, през месеците от април до ноември включително.
Правото на водовземане ще се предостави при условие, че взаимоотношенията с „Напоителни системи” ЕАД за ползване на съоръженията, включени в активите им се регламентират в съответствие с изискванията на Закона за задълженията и договорите и при наличие на водомерно устройство, монтирано на стоманобетоновия тръбопровод Ф 1200 мм след водовхащането на р. Първенецка, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /обн., ДВ, бр. 98/2003 г./.
Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 1, т. 7 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция “Управление на водите”, отдел “Използване на водите”.

   
   
  Архив