Процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост

01 December 2010

СЪОБЩЕНИЕ
Нона Караджова – министър на околната среда и водите, на основание чл.62а от Закона за водите открива процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерални води, изключителна държавна собственост от находище на минерална вода - Район „Североизточна България”-подземни води от малмоваланжския водоносен хоризонт с температура, по-висока от 20°С - област Варна, област Добрич, област Шумен – No 100 от Приложение №2 към чл.14, т.2 на Закона за водите, участък ”Каварна” чрез Сондаж №Вн-39. Находището е обособено като подземно водно тяло BG2G000J3К1040 Карстови води в малм-валанжа. Минералната вода ще бъде използвана за питейно битово водоснабдяване, отдих и за други цели в к.к. „Бялата лагуна”, находящ се в землището на с.Топола, община Каварна, област Добрич. При направените оценки е установено че предвиденото водовземане няма да засегне други вече разрешени водовземания от Сондаж №Вн-39.
Проектни параметри на водовземането. Разрешен средноденонощен дебит: до 2,00 л/сек, от който 1,4 л/сек за питейно-битово водоснабдяване, 0,52 л/сек за отдих, 0,08 л/сек за други цели; Разрешен годишен воден обем: до 63 072 куб.м/годишно, от който 45 150,4куб.м. за питейно-битово водоснабдяване, 16 398,7куб.м. за отдих и 2 522,9куб.м. за други цели. Максимално допустимо експлоатационно понижение във водовземното съоръжение: Sмакс.доп.=8,5м (самоизлив на кота устие 5,02м; 1,42 м над кота терен).
Условия, при които ще се разреши водовземането: Титулярът на разрешителното да измерва черпените водни обеми и да заплаща годишна такса за разрешените водни обеми; да извършва мониторинг на минералната вода; да осигури техническа възможност за водовземане от съоръжението и от други лица, на които е предоставено такова право.
Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването в Министерството на околната среда и водите, бул.”Мария Луиза” № 22.

   
   
  Архив