Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз. "Белмекен"

23 December 2011

Зам.-министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква “а” от Закона за водите обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир ” Белмекен”, код на водното тяло BG3МА900L205.
Целта на водовземането е промишлено водоснабдяване (инсталация за производство на хартия, изградена в промишлената зона на гр. Костенец).
Водовземането се реализира от:
• Горен изравнител на ВЕЦ „Момина Клисура”, като по тръбопровод Ø500 мм и дължина 12800 м водата достига до промишлената инсталация.
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ: с. Момина Клисура, община Белово, област Пазарджик, ЕКАТТЕ 48903.
• Аварийно водохващане на река Марица, изградено при гр. Костенец - след ПС и резервоар водата достига до промишлената инсталация.
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ: гр. Костенец, община Костенец, област София, ЕКАТТЕ 38902.
Проектни параметри на водовземането от яз. ”Белмекен”: разрешено водно количество – до 118,0 л/сек и лимит на ползваната вода – до 3 676 000 м3/годишно при режим на водовземане - 24 часа в денонощие, целогодишно.
Правото на водовземане ще се предостави при спазване на следните условия:
• Водовземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;
• Използваният воден обем да се измерва с монтирани водомерни устройства, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /ДВ, бр. 98/2003 г./ - за всяко едно от водовземанията (основно и аварийно).
Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 1, т. 7 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция “Управление на водите”, отдел “Използване на водите”.

   
   
  Архив