Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз. "Искър"

02 December 2011

Зам.-министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква “а” от Закона за водите обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир ”Искър”, код на водното тяло BG1IS700L005.
Целта на водовземането е хигиенно - битово водоснабдяване на вилно селище „Буков дол”.
Водовземането се реализира чрез стоманена тръба ф100 мм през стената на яз. „Искър”, като посредством помпена станция и изходна шахта-резервоар водата достига, по водопровод ф110 мм с дължина 2000 м, до вилно селище „Буков дол”.
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ: гр. София, община София, област София, ЕКАТТЕ 68134.
Проектни параметри на водовземането от яз. „Искър”: разрешено водно количество – до 0,00011 м3/сек и лимит на ползваната вода – до 3500 м3/годишно, при режим на водовземане – денонощно/целогодишно.
Правото на водовземане ще се предостави при спазване на следните условия:
• Водовземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;
• Използваният воден обем да се измерва с монтирано водомерно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /ДВ, бр. 98/2003 г./.
Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 1, т. 7 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция “Управление на водите”, отдел “Използване на водите”.

   
   
  Архив