Процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – яз. “Копринка”.

12 December 2011

Зам-министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал.1 във връзка с чл. 52, ал.1, т.2, буква “в”-“аа” от Закона за водите обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – яз. “Копринка”.
Целта на ползването е изземване на наносни отложения - до 16 300 м3/ годишно от язовир “Копринка” под кота най-високо водно ниво.
Изземването на наносните отложения ще се осъществява чрез багер, булдозер и челен товарач.
Място на ползване на повърхностен воден обект – участък с площ 112,5 дка в язовир “Копринка” в участък с географски координати на крайните точки - 1. 42°37΄10˝, 25°14΄48˝; 2. 42°37΄04˝, 25°14΄53˝; 3. 42°37΄13˝, 25°15΄12˝ и 4. 42°37΄19˝, 25°15΄07˝ в принадлежащите земи на яз. „Копринка” под кота най-високо водно ниво – 391,0 м в землището на с. Долно Сахране, община Павел Баня, област Стара Загора. Код по единен класификатор на административно-териториалните единици (ЕКАТТЕ) 22 808.
Правото на ползване ще се предостави при условие че, се изгради трайна опорна и работна геодезична мрежа на заявения участък, изземването се осъществява на пластове с дебелина не по-голяма от 1,5 м, изземването да започва от долния край на участъка и да продължава нагоре по течението, изземването да става равномерно по площта на участъка, на ивици с възможна най-голяма ширина и дължина, без образуването на ями във водния обект, при достигане на проектните коти на дъното, работните участъци да се приведат в състояние за безопасно използване, зареждането с горива и смяната на смазочни материали да бъде на специална площадка извън границите на язовир “Копринка”.
Съгласно чл.64, ал.1 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението в община Павел Баня и публикуването му на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените възражения и/ или предложения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция “Управление на водите”, отдел “Използване на водите”.

   
   
  Архив