Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз. "Мандра"

23 December 2011

Зам.-министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква “а” от Закона за водите обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – яз. “Мандра”, включен в списъка на комплексните и значими язовири – Приложение 1 към чл. 13, т. 1 от ЗВ (ДВ, бр. 36/2008 г.).
Цел на водовземането: охлаждане (цех за преработка на риба и рибни продукти).
Воден обект и водно тяло - предмет на водовземането: язовир ” Мандра”, код на водното тяло BG2МА107L002.
Съоръжения, чрез които ще се реализира водовземането: посредством помпа, по тръбопровод водата ще достига до хладилните агрегати в цех за преработка на риба и рибни продукти, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник”, местност „Брястите” (УПИ I-119) по плана на гр. Бургас. Използваните води ще се отвеждат в язовир ” Мандра”.
Място на водовземане: язовир “Мандра”, с надморска височина 3,80 м и географски координати:
географска ширина: 42° 26' 44,30", географска дължина: 27° 25' 51,80".
Административно териториална единица – ЕКАТТЕ: гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, ЕКАТТЕ 07079.
Проектни параметри на водовземането от яз. „Мандра”: разрешено водно количество – до 2,50 л/сек и лимит на ползваната вода – до 78 840 м3/годишно, при режим на водовземане – денонощно/целогодишно.
Правото на водовземане ще се предостави при спазване на следните условия:
• Водовземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;
• Използваният воден обем да се измерва с монтирано водомерно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /ДВ, бр. 98/2003 г./.
Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 1, т. 7 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените възражения и/или предложения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция “Управление на водите”, отдел “Използване на водите”.

   
   
  Архив