Процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – яз. “Огоста”.

23 December 2011

Зам-министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал.1 във връзка с чл. 52, ал.1, т.2, буква “в”-“аа” от Закона за водите обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – яз. “Огоста”.
Цел на ползване - изграждане на ново съоръжение, част от линейна инфраструктура - преносна мрежа, временен електропровод 20 kV и МКТП, в границите на воден обект язовир “Огоста”.
Място на ползване на повърхностен воден обект – участък с площ 10 м2 в язовир “Огоста” с географски координати на Е 23°07΄36, N 43°23΄41 в принадлежащите земи на яз. „Огоста” под кота най-високо водно ниво – 199,5 м в землището на с. Горно Церовене, община Монтана, област Монтана. Код по единен класификатор на административно-териториалните единици (ЕКАТТЕ) 17018.
Правото на ползване ще се предостави при условие че, трансформаторния пост да се постави на фундамент с кота над кота 199,50 м - най-високо водно ниво, съоръжението да не възпрепятства нормалната работа на язовира, след изтичане срока на разрешената дейност временното ел.захранване да бъде демонтирано за сметка на Изпълнителя, по време на строителството да не се замърсява принадлежащите земи на воден обект – яз. „Огоста“, след приключване на работа машините да се извеждат извън границите на водния обект, зареждането с горива и смяната на смазочни материали да бъде на специална площадка извън границите на язовир “Огоста”.
Съгласно чл.64, ал.1 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението в община Монтана и публикуването му на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените възражения и/ или предложения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция “Управление на водите”, отдел “Използване на водите”.

   
   
  Архив