Процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект - яз. "Пчелина"

07 December 2011

Зам.-министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква “а” и буква „в”-„аа” от Закона за водите и на основание чл. 31 от Наредбата за ползването на повърхностните води обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – язовир „Пчелина”.
Цел на водовземането: производство на електроенергия посредством ВЕЦ „Пчелина”.
Цел на ползването: реконструкция на съществуващо съоръжение – основен изпускател на яз. „Пчелина”.
Воден обект и водно тяло - предмет на използването: язовир ”Пчелина”, код на водното тяло BG4ST900R010.
Съоръжения, чрез които ще се реализира използването на водите: посредством отклонение от основния изпускател на яз. ”Пчелина” водата ще достига до ВЕЦ, оборудвана с три турбини. Преработените води ще се отвеждат в река Струма.
Място на водовземане: надморска височина – 600,50 м и географски координати: ширина: 42° 30' 13,5" и дължина: 22° 49' 56,1"
Административно териториална единица – ЕКАТТЕ: с. Лобуш, община Ковачевци, област Перник, ЕКАТТЕ 43918.
Проектни параметри на водовземането от яз. ”Пчелина”: разрешено водно количество – до 8,60 м3/сек и лимит на ползваната вода – до 182 380 000 м3/годишно (средномногогодишен преработен обем), при режим на водовземане - 24 часа в денонощие, целогодишно.
Правото на използването на водите ще се предостави при спазване на следните условия:
• Водовземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;
• След въвеждане на ВЕЦ в експлоатация, използваният воден обем да се измерва с водомерно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /ДВ, бр. 98/2003 г./;
• Да не се нарушава нормалната експлоатация на водния обект и съоръженията към него, като при възникване на такава необходимост, тя да бъде съгласувана с експлоатационното дружество.
Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 1, т. 7 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението в община Ковачевци, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените възражения и/или предложения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция “Управление на водите”, отдел “Използване на водите”.

   
   
  Архив