Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз. "Кърджали"

23 February 2011

Зам.-министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква “а” от Закона за водите обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир “Кърджали”, код на водното тяло BG3AR570L021.
Целта на водовземането е промишлено водоснабдяване на оловно-цинковия комплекс в гр. Кърджали.
Водовземането ще се реализира от монтажен канал между стената на яз. „Кърджали” и ВЕЦ „Кърджали” на кота 239,60 м, посредством стоманен водопровод Ø900 мм, водата се доставя до два броя резервоара с общ обем 4000 м3 за нуждите на предприятието, гр. Кърджали, община Кърджали, област Хасково, ЕКАТТЕ 40909.
Проектни параметри на водовземането: до 511,0 л/сек и лимит на годишна водна маса от яз. „Кърджали” – до 16,0 млн. м3 при режим на водовземане - денонощно/целогодишно.
Правото на водовземане ще се предостави при условие, че използваният воден обем се измерва с монтирано водомерно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /обн., ДВ, бр. 98/2003 г./.
Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 1, т. 7 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция “Управление на водите”, отдел “Използване на водите”.

   
   
  Архив