Процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост

24 February 2011

Заместник - министърът на околната среда и водите, на основание чл.62а от Закона за водите и във връзка с §145, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн.ДВ, бр.61 от 6 август 2010 г.) открива процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерални води, изключителна държавна собственост от находище на минерална вода - Район „Североизточна България”-подземни води от малмоваланжския водоносен хоризонт с температура, по-висока от 20°С - област Варна, област Добрич, област Шумен – No 100 от Приложение №2 към чл.14, т.2 на Закона за водите, участък ”Каварна” чрез Сондаж №Вн-39. Находището е обособено като подземно водно тяло BG2G000J3К1040 Карстови води в малм-валанжа.
Минералната вода ще бъде използвана за питейно битово водоснабдяване и за отдих в обект „Вили Карвуна”, находящ се в УПИ ІІІ А, кв.12 по устройствения правилник на к.к.”Карвуна”, местност „Иканталъка”, община Каварна, област Добрич.
При направените оценки е установено че предвиденото водовземане няма да засегне други вече разрешени водовземания от Сондаж №Вн-39.
Проектни параметри на водовземането. Разрешен средноденонощен дебит: до 0,042 л/сек за питейно-битово водоснабдяване и за отдих;Разрешен годишен воден обем: до 1324,50 куб.м/годишно, от който 974,50куб.м. за питейно-битово водоснабдяване, 350,0куб.м. за отдих( от 15 май до 14 септември).
Максимално допустимо експлоатационно понижение във водовземното съоръжение: Sмакс.доп.=8,5м (самоизлив на кота устие 5,02м; 1,42 м над кота терен).
Условия, при които ще се разреши водовземането: Титулярът на разрешителното да измерва черпените водни обеми и да заплаща годишна такса за разрешените водни обеми; да извършва мониторинг на минералната вода; да осигури техническа възможност за водовземане от съоръжението и от други лица, на които е предоставено такова право.
Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването в Министерството на околната среда и водите, бул.”Мария Луиза” № 22.

   
   
  Архив