Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - яз. "Огоста"

16 February 2011

Министърът на околната среда и водите на основание чл. 62а, ал.1 във връзка с чл. 46, ал.1, т.2 от Закона за водите, съобщава, че е постъпила административна преписка за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – акватория от язовир „Огоста” с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.
Дейността предвижда интензивно отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки), които ще бъдат изградени в язовир „Огоста”, в землището на гр.Монтана, ЕКАТТЕ 48489, местност „Расника”.
Садковата инсталация ще се състои от 100 броя кръгли пластмасови (производствени) садки с вътрешен диаметър Ф 12 м., разположени на разстояние 0,5 м. една от друга, монтирани върху четири понтонни линии, от полиетиленови тръби и връзки – РЕ 100, дървени пътеки, монтирани устойчиво, закотвени за дъното и закрепени за брега. В рамките на експлоатационната площ от 40 дка ще бъдат разположени също 8 броя технологични и 8 броя транспортни садки с диаметри съответно Ф 3 м. и Ф 6 м.
Проектни параметри на ползването: чиста производственна площ на садките 10 дка и необходима площ за промяна местоположението на техническите съоръжения, през определен период от време, в размер общо на 300 дка, с координати на върховете (географски координати в система WGS-84 на граничните точки), както следва: т.1. 43°23’22,1” N и 23°11’19,7” E; т.2. 43°23’22,0” N и 23°12’03,8” E; т.3. 43°23’12,3” N и 23°12’03,8” E; т.4. 43°23’12,3” N и 23°11’17,6” E; т.5. 43°23’13,8” N и 23°11’18,7” E; т.6. 43°23’15,4” N и 23°11’19,1” E; т.7. 43°23’18,4” N и 23°11’19,2” E; т.8. 43°23’18,7” N и 23°11’19,4” E; т.9. 43°23’19,3” N и 23°11’20,0” E; т.10. 43°23’20,1” N и 23°11’20,5” E; т.11. 43°23’21,0” N и 23°11’20,4”; E.
Лимит на производство до 700 т/ годишно.
Условия, при които ще се разреши изграждането на съоръжението: За предотвратяване на негативен ефект върху качеството на водата в язовира, титулярът на разрешителното ще бъде задължен да изпълнява програма за собствен мониторинг за качеството на водите в района на разрешеното ползване – в обхвата на садковата база, като четири пъти годишно ще се вземат водни проби за анализ по показатели, които ще бъдат указани в разрешителното. Пункта за собствен мониторинг ще бъде трайно сигнализиран и съгласуван с Басейнова дирекция Дунавски район – гр.Плевен.
Всички крайни точки на съоръжението ще бъдат обозначении с трайни плаващи знаци.
В 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението в община Монтана и поставянето му на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или предложат условия, при които да бъде издадено с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.
Писмени възражения или предложения се представят в Министерството на околната среда и водите, Дирекция “Управление на водите”, отдел “Използване на водите”.

   
   
  Архив