Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - яз. "Въча"

22 February 2011

Зам.- Министърът на околната среда и водите на основание чл. 62а, ал.1 във връзка с чл. 46, ал.1,т.1, б. „е” от Закона за водите, съобщава, че е постъпила административна преписка за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – яз. „Въча”.
Цел на ползването – плаващо съоръжение - несамоходна плаваща база Б-102 “Персенк”. Място на ползването - В акваторията на язовир “Въча”, на площ от 640 кв.м. с размери ширина 20,63 м и дължина 31,02 м, на разстояние над 3500 м от язовирната стена, в местността “Нейчев чифлик”, в землището на с. Михалково, община Девин, област Смолян с ЕКАТТЕ 48547. Географски координати на граничните точки: т.26. 41°54’ 05,8” ; 24° 26’ 38,3” ; т.27. 41°54’ 04,6” ; 24° 26’ 38,1”; т.89. 41°54’ 05,5” ; 24° 26’ 37,5”; т.91. 41°54’ 04,9” ; 24° 26’ 38,9” Схема и технически параметри на съоръжението: несамоходна плаваща база Б-102 „Персенк” с габаритна дължина на корпуса – 26,20 м и широчина – 13,00 м.
Условия, при които ще се разреши ползване в акваторията на язовира:
Несамоходна плаваща база Б-102 „Персенк” да удовлетворява изискванията за безопасност в добре закотвено състояние в акватория на язовира, съгласно Свидетелство за годност от Изпълнителна агенция “Морска администрация”, гр.Бургас. Наличие на актуален договор със специализирана фирма, за условията и реда за източване на отпадъчните води, формирани на Б-102 „Персенк”, които ще се транспортират до Пречиствателна станция и актуален договор с водолазна фирма за годишно обслужване на закотвящите съоръжения.
Съгласно чл.64, ал.1 от Закона за водите, в 14-дневен срок от обнародването и публичното обявяване на съобщението в община Девин, заинтересуваните лица могат възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените възражения и/ или предложения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция “Управление на водите”, отдел “Използване на водите”.

   
   
  Архив