Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз. "Горни Дъбник"

16 May 2011

Зам.-министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква “а” от Закона за водите обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир ”Горни Дъбник”, код на водното тяло BG1VT300L012.
Целта на водовземането е промишлено водоснабдяване и охлаждане.
Водовземането се реализира от водовземна кула на яз. „Горни Дъбник”, посредством отклонение, ф250 мм от магистрален тръбопровод ф1000 мм, водата се доставя до консервен завод „Сторко” ЕООД в гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 56722.
Проектни параметри на водовземането: до 0,020 м3/сек и лимит на годишна водна маса от яз. „Горни Дъбник” – до 109 000 м3/годишно при режим на водовземане - денонощно/целогодишно.
Правото на водовземане ще се предостави при условие, че използваният воден обем се измерва с монтирано на отклонението от магистралния водопровод водомерно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /обн., ДВ, бр. 98/2003 г./.
Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 1, т. 7 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция “Управление на водите”, отдел “Използване на водите”.

   
   
  Архив