Откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – яз. „Мандра”.

09 May 2011

Зам.- Министърът на околната среда и водите на основание чл. 62а, ал.1 във връзка с чл. 46, ал.1,т.1, б. „е” от Закона за водите, съобщава, че е постъпила административна преписка за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – яз. „Мандра”.
Цел на ползването – плаващо съоръжение – несамоходен понтон за геоложко проучване „Вая-96“. Място на ползването - акваторията на язовир “Мандра”, водно тяло BG2MA107L002, на площ от 0,980 кв.км с размери ширина около 670 м и дължина около 1500 м, на разстояние 2225 м от язовирната стена, в землището на гр. Бургас, кв. „Меден рудник“, община Бургас, област Бургас с ЕКАТТЕ 07079. координати на граничните точки ВG K5 1970: т.1. X (m) 4634539; Y (m) 9580983; т.2. X (m) 4633889; Y (m) 9580982; т.3. X (m) 4633889; Y (m) 9579482; т.4. X (m) 4634539; Y (m) 9579482. Схема и технически параметри на съоръжението: плаващо съоръжение – понтон за геоложко проучване „Вая-96“ с габаритна дължина на корпуса – 5,72 м и широчина – 4,98 м.
Условия, при които ще се разреши ползване в акваторията на язовира:
Несамоходен понтон за геоложко проучване „Вая-96“ да удовлетворява изискванията за безопасност, дейността да се извършва, през светлата част на денонощието, при добри хидрометеорологични условия в рамките на разрешения участък, съгласно Свидетелство за годност от Изпълнителна агенция “Морска администрация”, гр.Бургас. Да не се допуска замърсяване на ползваната акватория и околната среда с нефтопродукти и други отпадъци.
Съгласно чл.64, ал.1 от Закона за водите, в 14-дневен срок от обнародването и публичното обявяване на съобщението в община Девин, заинтересуваните лица могат възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените възражения и/ или предложения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция “Управление на водите”, отдел “Използване на водите”.

   
   
  Архив