Процедура за изменение на разрешително за ползване на повърхностен воден обект яз. «Огоста»

20 May 2011

Зам.-министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал.1 във връзка с чл. 52, ал.1, т.1, буква “в” – “аа” и чл.75 от Закона за водите обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за изменение на разрешително № 02450005/ 13.02.2009 г. за ползване на повърхностен воден обект яз. «Огоста», което на основание § 146 от ЗИД на ЗВ е за преиздаване.
Изменението е в раздели:
Цел на ползването: текстът „изземване на наносни отложения до 10 000 куб.м. годишно, чрез багер, булдозер и челен товарач“ се изменя на „изземване на наносни отложения до 40 000 куб.м. годишно“
Условия на ползването: текстът „При изземването на материал да се използват само наземни средства, без използване на плаващи и закотвени добиващи съоръжения“ – се заличава.
Правото на ползване ще се предостави при условие, че ежегодно се представя на контролиращия орган доклад за извършваната дейност съдържащ извършените ежегодни изчисления на иззетите и наличните наносни отложения в разрешения участък при преразглеждане на разрешителното.
Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 1, т. 7 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението в община Монтана, публикувано и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено решението за изменение на разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция “Управление на водите”, отдел “Използване на водите”.

   
   
  Архив