Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз. "Розов кладенец"

28 May 2011

Зам.-министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква “а” от Закона за водите обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир “Розов кладенец”, код на водното тяло BG3MA200L019.
Цели на водовземането: други цели - поливане на зелени площи и измиване на асфалтови и бетонови площадки.
Водовземането ще се реализира посредством центробежна помпа на брега на яз. “Розов кладенец”, като водата чрез тръба ф50 мм достига до мястото на ползване.
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ: гр. Гълъбово, община Гълъбово, област Стара Загора, ЕКАТТЕ 18280.
Мястото на използване на водите е прилежащ терен към административната сграда на язовирен район „Розов кладенец” с географски координати: географска ширина: 42° 08' 46,94", географска дължина: 25° 53' 14,20".
Проектни параметри на водовземането: до 0,087 л/сек и лимит на годишна водна маса от яз. “Розов кладенец”– до 920 м3. Режим на водовземане - веднъж седмично, в рамките на 3 часа, през месеците юни, юли, август и септември.
Правото на водовземане ще се предостави при условие, че използваният воден обем се измерва с монтирано водомерно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /обн., ДВ, бр. 98/2003 г./.
Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 1, т. 7 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция “Управление на водите”, отдел “Използване на водите”.

   
   
  Архив