Процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - яз. „Кърджали”

22 March 2011

Зам.министърът на околната среда и водите на основание чл. 62а, ал.1 във връзка с чл. 46, ал.1, т.2 от Закона за водите, съобщава, че е постъпила административна преписка за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – акватория от язовир „Кърджали” с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.
Дейността предвижда интензивно отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки), които ще бъдат изградени в язовир „Кърджали”, на разстояние над 2000 м. от язовирната стена, в местността „Тополчане”, в землището на с.Каменарци, община Кърджали, област Кърджали, ЕКАТТЕ 35732.
Садковата инсталация ще се състои от 160 броя квадратни мрежени клетки с размери 8 х 8 м., разположени равномерно върху четири понтонни линии, всяка с дължина от 160 м., закотвени за дъното с котвени въжета.
Изграждането на съоръженията за аквакултури ще става поетапно в рамките на четири годишен период, като всяка година ще се изграждат по 40 броя производствени садки с оглед достигане до 400 тона годишен лимит на производство.
Проектни параметри на ползването: чиста производственна площ на садките 10,24 дка, технологичен сервитут около тях 36,1 дка и необходима площ за промяна местоположението на техническите съоръжения, през определен период от време, в размер общо на 286 дка, с координати на върховете (географски координати в система WGS-84 на граничните точки), както следва: т.1. 41°38’15,6” N и 25°18’25,4” E; т.2. 41°38’01,1” N и 25°18’55,3” E; т.3. 41°37’55,0” N и 25°18’50,1” E; т.4. 41°38’02,7” N и 25°18’14,3” E;
Условия, при които ще се разреши изграждането на съоръжението: За предотвратяване на негативен ефект върху качеството на водата в язовира, титулярът на разрешителното ще бъде задължен да изпълнява програма за собствен мониторинг за качеството на водите в района на разрешеното ползване – в обхвата на садковата база, като четири пъти годишно ще се вземат водни проби за анализ по показатели, които ще бъдат указани в разрешителното. Пункта за собствен мониторинг ще бъде трайно сигнализиран и съгласуван с Басейнова дирекция Източнобеломорски район – гр.Пловдив.
Всички крайни точки на съоръжението ще бъдат обозначении с трайни плаващи знаци.
В 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението в община Кърджали и поставянето му на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или предложат условия, при които да бъде издадено с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.
Писмени възражения или предложения се представят в Министерството на околната среда и водите, Дирекция “Управление на водите”, отдел “Използване на водите”.

   
   
  Архив