Процедура за изменение на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз. "Георги Трайков"

23 November 2011

Зам.-министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква “а”, чл. 72, ал. 1, т. 2 и чл. 75 от Закона за водите и на основание чл. 62, ал. 2 от Наредбата за ползването на повърхностните води обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за изменение на разрешително № 01420005/ 05.01.2011 г. за водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Георги Трайков” с цел напояване.
Параметрите на водовземането се изменят както следва:
• Разрешеното водно количество от „до 0,035 м3/ сек” се увеличава на „до 0,18 м3/сек”
• Лимитът на ползваната вода от „260 000 м3/годишно” се увеличава на „до 2 698 000 м3/годишно”
Разрешения режим на водовземане се изменя както следва: „от месец април до месец ноември включително”
В цел на водовземане напояваната площ се изменя както следва: „напояване на 4 000 дка земеделски култури”
Изменение на разрешителното се извършва при спазване на следните условия:
• Водовземането се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;
• Използваният воден обем се измерва с монтирано водомерно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /ДВ, бр. 98/2003 г./;
• Заплатена дължима такса за предоставеното право на водовземане;
• Изпълнени задължения по отношение провеждането на собствения мониторинг.
Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 1, т. 7 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението в община Дупница, публикувано и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено решението за изменение на разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция “Управление на водите”, отдел “Използване на водите”.

   
   
  Архив