Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз. "Тракиец"

18 November 2011

Зам.-министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква “а” от Закона за водите обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир ”Тракиец”, код на водното тяло BG3MA100L012.
Целта на водовземането е напояване на 70 568 дка годни за напояване земеделски площи.
Водовземането се реализира от водовземна кула на яз. ”Тракиец” и посредством магистрален канал водата се подава за напояване.
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ: с. Тракиец, община Хасково, област Хасково, ЕКАТТЕ 72953.
Проектни параметри на водовземането от яз. ”Тракиец”: разрешено водно количество – до 6,700 м3/сек и годишен лимит на ползваната вода – до 64 430 000 м3/годишно, при режим на водовземане – от месец април до месец октомври включително.
Правото на водовземане ще се предостави при условие, че се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите.
Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 1, т. 7 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция “Управление на водите”, отдел “Използване на водите”.

   
   
  Архив