Процедура за изменение на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз. "Дяково"

12 October 2011

Зам.-министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква “а”, чл. 72, ал. 1, т. 2 и чл. 75 от Закона за водите и на основание чл. 62, ал. 2 от Наредбата за ползването на повърхностните води обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за изменение, в частта лимит на ползваната вода, на разрешително № 01440012/ 18.01.2010 г. за водовземане от повърхностен воден обект – яз. “Дяково” чрез дюкер 2, в който постъпват води от събирателните деривации към язовира.
Разрешеният лимит на ползваната вода от „до 15 800 000 м3/годишно” се изменя както следва:
„До 30 000 000 м3/годишно (средномногогодишен преработен обем)”.
Изменение на разрешителното се извършва при спазване на следните условия:
• Водовземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;
• Водовземането да се осъществява само след гарантирано осигуряване на вода за приоритетните по Закона за водите водовземания за питейно-битови и земеделски цели;
• Осигуряване на екологичен минимум след водовземните съоръжения, изградени на реките от събирателните деривации;
• Ненарушаване на придобити права по смисъла на чл. 49, ал. 3 от Закона за водите.
Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 1, т. 7 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението в община Дупница, публикувано и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено решението за изменение на разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция “Управление на водите”, отдел “Използване на водите”.

   
   
  Архив