Процедура за изменение на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз. "Горни Дъбник"

09 September 2011

Зам.-министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква “а”, чл. 72, ал. 1, т. 2 и чл. 75 от Закона за водите обявява, че е постъпила административна преписка за откриване на процедура за продължаване срока и изменение на разрешително № 003716/21.09.2005 г. за водовземане от повърхностен воден обект – яз. “Горни Дъбник”, в частта лимит на ползваната вода.
Разрешеният за ползване воден обем от „до 0,650 млн.м3/годишно” се увеличава на „до 0,850 млн.м3/ годишно”.
Изменение на разрешителното ще се извърши при условие, че използваният воден обем за промишлено водоснабдяване и охлаждане се измерва с монтирани водомери, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (обн., ДВ, бр. 98/2003 г.).
Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 1, т. 7 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението в община Долни Дъбник, публикувано и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу изменението и продължаването на срока на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено решението за изменение с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция “Управление на водите”, отдел “Използване на водите”.

   
   
  Архив