Процедура за изменение на параметрите в разрешително за ползване на повърхностен воден обект - яз.„Кърджали”

13 September 2011

Заместник-министърът на околната среда и водите, на основание чл.75, във връзка с чл.62а, от Закона за водите, обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за изменение на параметрите в разрешително за ползване на повърхностен воден обект - яз.„Кърджали” с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.
Изменението е в раздел 6: „Пространствени граници на частта от водния обект, която се предоставя за ползване”, където разрешената обща площ на ползване се увеличава от 30 на 60 дка, без да се променя производствената площ, която е в размер на 6 дка и се променят координатите на граничните точки на участъка на ползване както следва: т.1. 41°38’35,87” N и 25°18’50,21” E; т.2. 41°38’37,56” N и 25°18’52,91” E; т.3. 41°38’35,78” N и 25°18’57,27” E; т.4. 41°38’33,02” N и 25°18’57,06” E; т.5. 41°38’31,91” N и 25°18’59,46” E; т.6. 41°38’32,61” N и 25°19’03,40” E; т.7. 41°38’27,78” N и 25°19’02,07” E; т.8. 41°38’28,40” N и 25°18’49,30” E; т.9. 41°38’33,56” N и 25°18’50,94” E;
Останалите параметри на разрешеното ползване остават непроменени.
На основание чл.64 от Закона за водите в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението в община Кърджали и поставянето му на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното и/или предложат условия с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.
Писмени възражения или предложения се представят в Министерството на околната среда и водите, Дирекция “Управление на водите”, отдел “Използване на водите”.

   
   
  Архив