Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир “Батак”

05 January 2011

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал.1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква “а” от Закона за водите обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир “Батак”, код на водното тяло BG3MA900L192.
Целите на водовземането са самостоятелно питейно-битово водоснабдяване и пожарогасене.
Водовземането ще се реализира от апаратна камера на главна напорна деривация за ВЕЦ Пещера с надморска височина 1433 м и географски координати (WGS 84) - географска ширина: 24° 11' 21,3", географска дължина: 41° 54' 36,2", община Пещера, област Пазарджик, ЕКАТТЕ 56277.
Съоръжения, чрез които ще се реализира използването: от апаратна камера на ГНД Ø 2800 мм за ВЕЦ „Пещера” чрез стоманен тръбопровод Ø 125 мм до ПС I подем, ПС резервна, тласкателен водопровод Ø 125 мм с дължина 500 м до облекчителна шахта и чрез гравитачен водопровод с дължина 5450 м и Q = 10,0 л/сек, след пречистване, водата се доставя до комплекса в община Пещера.
Проектни параметри на използването: до 10 л/сек и лимит на годишна водна маса от яз. “Батак” – до 0,051 млн. м3.
Режим на използване: денонощно/целогодишно.
Правото на водовземане ще се предостави при следните условия:
• Водата да се ползва за питейни нужди само след осигурено пречистване в съответствие с изискванията на Наредба № 12/18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване;
• Използваният воден обем да се измерва с водомерно устройство, монтирано непосредствено след отклонението, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /обн., ДВ, бр. 98/2003 г./.
Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 1, т. 7 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция “Управление на водите”, отдел “Използване на водите”.

   
   
  Архив