Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - р. Дунав

26 January 2011

Зам.-министърът на околната среда и водите, на основание § 145, ал.1 от Закона за водите обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Дунав.
Целта на ползването - Изграждане на съоръжение за защита от вредното въздействие на водите – защитна кейова стена, подобект от Лот 2 на Интегриран воден проект за гр. Русе, в землището на гр. Русе, община Русе, област Русе. Код по единен класификатор на административно-териториалните единици (ЕКАТТЕ) 63427.
Място на ползване на повърхностен воден обект – Участък от река Дунав в участък от км 490+000 до км 494+000 с дължина около 2 200 м между КПС „Кея” и областта „Пухлево дере”, с географски координати на граничните точки на съоръжението:
№ Ширина-В Дължина-L № Ширина-В Дължина-L
1 43°51'33.9" 25°57'31.0" 13 43°51'50.3" 25"58'26.2"
2 43°51'36.6" 25°57'36.5" 14 43°51'45.7" 25°58'12.5"
3 43°51'40.8" 25°57'46.6" 15 43°51'43.6" 25°58'04.3"
4 43°51'44.6" 25°58'03.9" 16 43°51'39.9" 25°57'47.1"
5 43°51'46.6" 25°58'12.0" 17 43°51'35.8" 25°57'37.2"
6 43°51'51.2" 25°58'25.8" 18 43°51'33.1" 25°57'31.8"
7 43°51'53.1" 25°58'34.8" 19 43°52'18.3" 25°59'16.4"
8 43°51'58.3" 25°58'47.2" 20 43°52'19.0" 25°59'17.6"
9 43°52'02.5" 25°58'53.7" 21 43°52'21.6" 25°59'22.9"
10 43°52'01.8" 25°58'54.6" 22 43°52'20.8" 25°59'23.7"
11 43°51'57.5" 25°58'47.9" 23 43°52'18.3" 25°59'18.4"
12 43°51'52.2" 25°58'35.3" 24 43°52'17.6" 25°59'17.3"


Правото на ползване ще се предостави при условие че, се изгради трайна опорна и работна геодезична мрежа на заявения участък, зареждането с горива и смяната на смазочни материали да бъде на специална площадка извън границите на водния обект, се изработи авариен план за действие по време на строителството.
Съгласно чл.64, ал.1 от Закона за водите, в 14-дневен срок от обнародването и публичното обявяване на съобщението в община Русе, заинтересуваните лица могат възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените възражения и/ или предложения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция “Управление на водите”, отдел “Използване на водите”.

   
   
  Архив