Процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост

05 January 2011

СЪОБЩЕНИЕ
Заместник - министърът на околната среда и водите, на основание чл.62а от Закона за водите и във връзка с §145, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн.ДВ, бр.61 от 6 август 2010 г.) открива процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерални води, изключителна държавна собственост от находище на минерална вода „Павел баня”, чрез Сондаж №Сз-7.
Минералната вода ще бъде използвана за отдих в плажен, увеселителен и спортно –профилактичен комплекс, находящ се в УПИ №VІ, УПИ №VІІ, УПИ №VІІІ, УПИ №X и УПИ № XІ, кв.2 по плана на гр.Павел баня. При направената оценка е установено че предвиденото водовземане няма да засегне други вече разрешени водовземания от Сондаж № Сз-7 на находище „Павел баня”.
Проектни параметри на водовземането. Разрешен средноденонощен дебит: до 0,4 л/сек; Разрешен годишен воден обем: до 12 614,4 куб.м/годишно.
Условия, при които ще се разреши водовземането: Титулярът на разрешителното да измерва добитите водни обеми и да заплаща годишна такса за водовземане за разрешените водни количества; да извършва мониторинг на минералната вода; експлоатационното водно ниво в Сондаж №Сз-7 да не се снижава под котата на самоизлив + 397,79 м.
Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването в Министерството на околната среда и водите, бул.”Мария Луиза” № 22.

   
   
  Архив