Процедура за изменение на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир “Тича”

25 January 2011

Зам.-министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква “а”, чл. 72, ал. 1, т. 2 и чл. 75 от Закона за водите обявява, че е постъпила административна преписка за откриване на процедура за изменение на разрешително за водовземане № 003644/03.06.2005 г. от повърхностен воден обект – яз. “Тича”, с искане за увеличаване на разрешеният воден обем с до 4,900 млн. м3/годишно.
Разрешеният за ползване воден обем от 20,000 млн.м3/годишно се увеличава на 24,900 млн.м3/ годишно.
Изменение на разрешителното ще се извърши при условие, че услугата по транспортирането на вода на “Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД се извършва на база показания на водомерните устройства при РШ Камчия, МФОС Велики Преслав и помпена станция 1300 за гр. Шумен и преразпределението на водните количества от водомерите на язовир „Тича”, помпена станция Търговище, РШ Камчия, МФОС Велики Преслав и помпена станция 1300 за гр. Шумен.
Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 1, т. 7 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението в общини Шумен и Търговище, публикувано и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено решението за изменение на разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция “Управление на водите”, отдел “Използване на водите”.

   
   
  Архив