Процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост

05 January 2011

СЪОБЩЕНИЕ
Заместник - министърът на околната среда и водите, на основание чл.62а от Закона за водите и във връзка с §145, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн.ДВ, бр.61 от 6 август 2010 г.) открива процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерални води, изключителна държавна собственост от находище на минерална вода „Павел баня”, чрез Сондаж №Сз-8.
Минералната вода ще бъде използвана за отдих в Пътен кантон, находящ се в поземлен имот с идентификатор 55021.501.61(номер от предходен план: квартал 3, УПИ ІІ – Ведомствена почивна станция) по плана на гр.Павел баня.При направената оценка е установено че предвиденото водовземане няма да засегне други вече разрешени водовземания от Сондаж № Сз-8 на находище „Павел баня”.
Проектни параметри на водовземането. Разрешен средноденонощен дебит: до 0,12 л/сек; Разрешен годишен воден обем: до 3 784,3 куб.м/годишно.
Условия, при които ще се разреши водовземането: Титулярът на разрешителното да измерва добитите водни обеми и да заплаща годишна такса за водовземане за разрешените водни количества; да извършва мониторинг на минералната вода; експлоатационното водно ниво в Сондаж №Сз-8 да не се снижава под котата на самоизлив + 399,95 м.
Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването в Министерството на околната среда и водите, бул.”Мария Луиза” № 22.

   
   
  Архив