Процедура за изменение на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз. "Мандра"

16 January 2012

Зам.-министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква “а”, чл. 72, ал. 1, т. 2 и чл. 75 от Закона за водите и на основание чл. 62, ал. 2 от Наредбата за ползването на повърхностните води обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за изменение на разрешително № 0813/ 25.11.2005 г. за водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Мандра” с цел напояване.
Параметрите на водовземането се изменят както следва:
• Разрешеното водно количество от „до 1,500 м3/ сек” се намалява на „до 0,300 м3/сек”
• Лимитът на ползваната вода от „до 2 200 000 м3/годишно” се намалява на „до 250 000 м3/годишно”
Разрешения режим на водовземане се изменя както следва: „от месец май до месец октомври включително”.
Напояваните площи се намаляват от 5521 дка на 215 дка земеделски площи.
Изменение на разрешителното се извършва при спазване на следните условия:
• Водовземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;
• Използваният воден обем да се измерва с монтирано водомерно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /ДВ, бр. 98/2003 г./;
• Заплатена дължима такса за предоставеното право на водовземане;
• Изпълнени задължения по отношение провеждането на собствения мониторинг.
Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 1, т. 7 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението в община Бургас и община Камено, публикувано и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено решението за изменение на разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция “Управление на водите”, отдел “Използване на водите”.

   
   
  Архив