Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Последващ контрол", Главна дирекция "Оперативна програма"Околна среда"

Start date
10 May 2022
End date
20 May 2022 | 17:30 ч.

Правоотношение:
Служебно правоотношение
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

-         Осъществява последващ контрол за законосъобразност на процедури по възлагане на обществени поръчки и процедури за избор на изпълнители, проведени от бенефициентите на ОПОС, както и на сключените допълнителни споразумения към договорите с избраните изпълнители;

-         Прилага процедурите по определяне и налагане на финансови корекции, в случаите на установени нарушения на проведените от бенефициентите на ОПОС процедури и избор на изпълнител и/или при изпълнение на сключения договор, съгласно действащото национално и европейско законодателство;

-         Прилага процедурата по определяне и налагане на финансови корекции при установени нарушения на приложимото право на ЕС и/или българското законодателство, попадащи в хипотезата на чл. 70, ал. 1, т. 9 от ЗУСЕСИФ;

-         Осигурява необходимата информация за окомплектоване на преписки, в случаите на съдебни дела срещу решения на ръководителя на управляващия орган на ОПОС за налагане на финансови корекции;

-         Предлага превантивни мерки спрямо бенефициентите за намаляване на грешките при подготовка и провеждане на обществените поръчки и процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП/ЗУСЕСИФ;

-         Предоставя юридическа експертиза по казуси на бенефициенти на ОПОС, свързани с изпълнението на одобрените им проекти, както и при наличие на производство по обжалване на издадени от ръководителя на УО на ОПОС индивидуални административни актове, касаещи наложени финансови корекции;

-         Извършва анализ и подготвя информация за най-добри и лоши практики в областта на обществените поръчки и я предоставя на отдел ККТП за публикуване на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg, в секция „Оперативна програма Околна среда“.
           

            Размерът на основната заплата за длъжността е от 1257 (хиляда двеста петдесет и седем) лева до 3200 (три хиляди и двеста) лева.

            Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, като се имат предвид размерите на достигнатите индивидуални заплати на служителите в същото ниво и степен за съответната длъжност в съответното структурно звено.

 

   Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Забележка: Професионалният опит следва да бъде в областта на подготовка/ изпълнение/ управление на проекти/ програми с международно финансиране и/или юридически опит, и/или в областта на осъществяване на последващ контрол. 

 

 

 

Изискана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
Минимален професионален опит:
4 година/години
Ранг/Специфично наименование:
III младши
Специфични изисквания за длъжността
• кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
Допълнителни умения и квалификации:

2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

-       познаване на българското и европейското законодателство в областта на управлението и изпълнението на програми и проекти, финансирани от ЕСИФ.

 

2.1.Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите:

 

·         необходимо е кандидатите да притежават образование в област на висшето образование  „Правни науки“ с професионално направление: „Право“;

·         придобита юридическа правоспособност;

·       българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване  за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Минимален размер на основната заплата:
770 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса:
 • Решаване на тест
 • Интервю
Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22
Административно звено:

Лице за контакт:
   02/940 6329
Краен срок за подаване на документи:
   20 May 2022 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

·          Документите може да се подават и по електронен път на адрес: edno_gishe@moew.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.

·      с входящ номер и дата се регистрират  в АИС на Министерство на околната среда и водите, само заявления, към които са представени всички посочени в тях документи.

Документите се подават в  сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22, партер – отдел „Център за административно обслужване“, дирекция Административно обслужване и канцелария“, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа.

Approved candidates

Име, презиме, фамилия на кандидата

 1. Иванка Тодорова
 2. Силвия Радева
 3. Николай Кошничаров
 4. Марияна Долева
 5. Анна Тодорова
 6. Дияна Иванова
 7. Николай Стоименов
 8. Светозар Михайлов

Посочените допуснати кандидати, трябва да се явят за втората част от провеждането на конкурсната процедура - решаване на тест в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22,  в 12:00 часа на 07.06.2022 г.

 1. Система за определяне на резултатите

            На основание чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите.

Трите варианта на тест, включват по 20 въпроса от затворен тип, като от посочените възможни отговори само един е верен. За всеки верен отговор кандидатът получава по 0,25 т.

            До участие в интервю се допускат кандидатите, които са допуснали до пет (5) грешки. Максималният резултат е пет (5) точки, т.е. 100% верни отговори – 20 от 20 възможни.               

            Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите от проведения тест, ще бъде 3 (три).

Време за решаване на теста - 60 минути.

По време на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС – за експертни  длъжности. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто, е 4 (четири). Коефициентът, с който ще се умножава резултатът от интервюто, представляващ средноаритметична величина от поставените от членовете на комисията индивидуални оценки, е 4 (четири).

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по горепосочения начин, умножени с определените коефициенти.

 

Нормативни документи:

 1. Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ);
  2. Закон за обществените поръчки (ЗОП) и Правилник за прилагане на ЗОП (ППЗОП).
  3.    Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
  4.    Наредба за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН.
  5.    ПМС № 160 от 01.07.2016 г. За определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
  6.    Административно-процесуален кодекс;
  7.    Закон за държавния служител;
  8.    Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.
  9.    Регламент (ЕС) № 1303/2013г. на Европейския Парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година;
  10.  Устройствен правилник на Министерство на околната среда и водите.
Declined candidates

Няма недопуснати до конкурса кандидати.