Structure and functions

 • Министър на околната среда и водите
 • Заместник-министър
 • Заместник-министър
 • Заместник-министър
 • Политически кабинет
 • Инспекторат
 • Главен секретар
 • Инспекторат
 • Служител по сигурността на информацията
 • Финансов контрольор
 • Звено за вътрешен одит
 • Самостоятелни структури
 • Специализирана администрация
  • Дирекция "Национална служба за защита на природата"
   • Отдел "НАТУРА 2000" и Защитени територии"
   • Отдел "Биологично разнообразие"
  • Дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество"
   • Отдел "Координация по въпросите на Европейския съюз"
   • Отдел "Международно сътрудничество"
   • Отдел "Международни програми и проекти"
  • Дирекция "Управление на водите"
   • Отдел "Управление на речните басейни"
   • Отдел "Управление на риска от наводнения"
   • Отдел "Контрол"
  • Дирекция "Опазване чистотата на въздуха"
  • Дирекция "Управление на отпадъците и опазване на почвите"
   • Отдел "Битови, биоразградими и строителни отпадъци"
   • Отдел "Производствени и опасни отпадъци, трансграничен превоз"
   • Отдел "Управление и контрол на масово разпространени отпадъци"
  • Главна дирекция "Оперативна програма"Околна среда"
   • Отдел "Одити и нередности"
   • Отдел "Координация,комуникация и техническа помощ"
   • Отдел "Програмиране и планиране"
   • Отдел "Оценка на проекти и договаряне"
   • Отдел "Мониторинг"
    • Сектор "Техническа верификация"
    • Сектор "Финансова верификация"
   • Отдел "Финансова дейност"
   • Отдел "Последващ контрол"
   • Териториално звено "Велико Търново"
   • Териториално звено "Стара Загора"
  • Дирекция "Политика по изменение на климата"
  • Дирекция "Политики по околна среда и координация на контролната дейност"
   • Отдел "Стратегии и програми за околната среда"
   • Отдел "Координация на контролната дейност"
  • Дирекция "Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването"
   • Екологична оценка и оценка ва въздействието върху околната среда
   • Комплексни разрешителни и опасни вещества
 • Обща Администрация
  • Дирекция "Правна"
  • Дирекция "Финансово управление"
   • Отдел "Счетоводство"
   • Отдел "Бюджет"
  • Дирекция "Стопанска дейност и човешки ресурси"
   • Отдел "Стопанска дейност"
    • сектор Управление на собствеността
    • сектор Транспортно обслужване и материално-техническо осигуряване
   • Отдел "Човешки ресурси"
  • Дирекция "Обществени поръчки"
  • Дирекция "Връзки с обществеността и протокол"
  • Дирекция "Административно обслужване и канцелария“
   • Отдел "Център за административно обслужване"
   • Отдел "Технически секретариат"
  • Дирекция "Информационно обслужване"
 • Басейнова Дирекция "Дунавски район"
 • Басейнова Дирекция "Западнобеломорски район"
 • Басейнова Дирекция "Източнобеломорски район"
 • Басейнова Дирекция "Черноморски район"
 • Дирекция "Национален парк Пирин"
 • Дирекция "Национален парк Рила"
 • Дирекция "Национален парк Централен Балкан"
 • Изпълнителна агенция по околна среда
 • Регионална инспекция по оклна среда и водите - Благоевград
 • Регионална инспекция по оклна среда и водите - Бургас
 • Регионална инспекция по оклна среда и водите - Варна
 • Регионална инспекция по оклна среда и водите - Велико Търново
 • Регионална инспекция по оклна среда и водите - Враца
 • Регионална инспекция по оклна среда и водите - Монтана
 • Регионална инспекция по оклна среда и водите - Пазарджик
 • Регионална инспекция по оклна среда и водите - Перник
 • Регионална инспекция по оклна среда и водите - Плевен
 • Регионална инспекция по оклна среда и водите - Пловдив
 • Регионална инспекция по оклна среда и водите - Русе
 • Регионална инспекция по оклна среда и водите - Смолян
 • Регионална инспекция по оклна среда и водите - София
 • Регионална инспекция по оклна среда и водите - Стара загора
 • Регионална инспекция по оклна среда и водите - Хасково
 • Регионална инспекция по оклна среда и водите - Шумен