Категории
Министерство

Структура и функции

 • Министър на околната среда и водите
 • Заместник-министър
 • Заместник-министър
 • Заместник-министър
 • Заместник-министър
 • Политически кабинет
 • Инспекторат
 • Главен секретар
 • Финансов контрольор
 • Служител по сигурността на информацията
 • Служител по мрежова и информационна сигурност
 • Инспекторат
 • Звено за вътрешен одит
 • Самостоятелни структури
 • Специализирана администрация
  • Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда"
   • Отдел "Администриране на нередности"
   • Отдел "Координация,комуникация и техническа помощ"
   • Отдел "Програмиране и планиране"
   • Отдел "Оценка на проекти и договаряне"
   • Отдел "Техническа верификация"
   • Отдел "Финансова дейност"
    • Сектор "Финансова верификация и плащания"
    • Сектор "Финансово планиране, счетоводна отчетност и сертификация
   • Отдел "Последващ контрол"
   • Териториално звено "Велико Търново"
   • Териториално звено "Стара Загора"
  • Дирекция "Национален координационен център"
   • Отдел "Координация на контролната дейност"
   • Отдел "Оперативен контрол"
  • Дирекция "Национална служба за защита на природата"
   • Отдел НАТУРА 2000
   • Отдел Защитени територии
   • Отдел Биологично разнообразие
  • Дирекция "Опазване чистотата на въздуха"
   • Отдел "Емисии и преносни процеси в атмосферата"
   • Отдел "Качество на атмосферния въздух"
  • Дирекция "Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването"
   • Отдел Опасни химични вещества
   • Отдел Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда
   • Отдел Предотвратяване на промишленото замърсяване
  • Главна дирекция "Политика по изменение на климата"
   • Отдел "Координация на климатични политики"
    • Териториално звено - Югоизточен регион (Стара Загора)
    • Териториално звено - Южен централен регион (Пловдив)
    • Териториялон звено - Северен централен регион (Габрово)
   • Отдел "Смекчаване на изменението на климата"
   • Отдел "Адаптация към изменението на климата"
  • Дирекция "Управление на отпадъците и опазване на почвите"
   • Отдел "Битови, биоразградими и строителни отпадъци"
   • Отдел "Производствени и опасни отпадъци, трансграничен превоз"
  • Дирекция "Управление на водите"
   • Отдел "Управление на речните басейни"
   • Отдел "Управление на риска от наводнения"
  • Дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество"
   • Отдел "Координация по въпросите на Европейския съюз"
   • Отдел "Международно сътрудничество"
   • Отдел "Стратегическо планиране в областта на околната среда"
   • Отдел "Международни програми и проекти"
 • Обща Администрация
  • Дирекция "Правна"
  • Дирекция "Финансово управление"
   • Отдел "Счетоводство"
   • Отдел "Бюджет"
  • Дирекция "Стопанска дейност и човешки ресурси"
  • Дирекция "Обществени поръчки"
  • Дирекция "Връзки с обществеността и протокол"
  • Дирекция "Административно и информационно обслужване"
   • Отдел "Център за административно обслужване"
   • Отдел "Технически секретариат"
   • Отдел "Информационно обслужване"
 • Басейнова Дирекция "Дунавски район"
 • Басейнова Дирекция "Западнобеломорски район"
 • Басейнова Дирекция "Източнобеломорски район"
 • Басейнова Дирекция "Черноморски район"
 • Дирекция "Национален парк Пирин"
 • Дирекция "Национален парк Рила"
 • Дирекция "Национален парк Централен Балкан"
 • Изпълнителна агенция по околна среда
 • Регионална инспекция по оклна среда и водите - Благоевград
 • Регионална инспекция по оклна среда и водите - Бургас
 • Регионална инспекция по оклна среда и водите - Варна
 • Регионална инспекция по оклна среда и водите - Велико Търново
 • Регионална инспекция по оклна среда и водите - Враца
 • Регионална инспекция по оклна среда и водите - Монтана
 • Регионална инспекция по оклна среда и водите - Пазарджик
 • Регионална инспекция по оклна среда и водите - Плевен
 • Регионална инспекция по оклна среда и водите - Пловдив
 • Регионална инспекция по оклна среда и водите - Русе
 • Регионална инспекция по оклна среда и водите - Смолян
 • Регионална инспекция по оклна среда и водите - София
 • Регионална инспекция по оклна среда и водите - Стара загора
 • Регионална инспекция по оклна среда и водите - Хасково
 • Регионална инспекция по оклна среда и водите - Шумен

МИСИЯ

Министерството на околната среда и водите разработва и провежда държавната политика по опазване на околната среда в обществен интерес, като:

• Създава и развива правната и стратегическа рамка, съобразена със съвременните предизвикателства, целите на ЕС и националните приоритети в областта на околната среда;

• Осъществява екологичните секторни политики, присъщи за компетенциите му;

• Създава условия за съхранена природа, икономически растеж и висок жизнен стандарт на обществото;

• Проучва актуалното състояние на екосистемите и въздействията върху тях;

• Подпомага развитието на екологичната инфраструктура, с изграждането на екологосъобразни, високотехнологични и икономически рентабилни обслужващи съоръжения;

• Прилага механизмите на превенция и строг контрол за намаляване на неблагоприятните влияния върху околната среда от източници с различен характер;

• Предоставя административни услуги, в съответствие с утвърдените правила и добри практики на административното обслужване;

• Осигурява достъп до актуална информация за състоянието на околната среда и провежданата екологична политика;

• Осъществява мерки за повишаване на обществената информираност за екологичната политика, екологичното възпитание и гражданско участие.

 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОПАЗВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ВИЗИЯ

Министерството на околната среда и водите е лидер в грижата за околната среда на България и екологичното благосъстояние на обществото, провеждайки активни политики за защита на природата и развитие на богатия природен потенциал, в хармония с екосистемите и в полза на икономическия растеж. Динамично развива и системно надгражда комплекса от инструменти, в т.ч. активно взаимодействие с други сектори на публичната власт, които допринасят във висока степен за опазване чистотата на водите, почвите и въздуха, намаляване и оползотворяване на отпадъците, адаптиране към измененията на климата и ефективно използване на ресурсите в икономическия цикъл на страната. При изпълнение на своите функции, Министерството се ръководи от принципите на прозрачност, диалогичност, партньорство, отчетност и приобщаване на обществеността към важността на екологичната кауза.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ИНФОРМАЦИОННА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

ВИЗИЯ

Националната система за мониторинг на околната среда гарантира достоверност, пълнота, актуалност, прозрачност и публичност на информацията за състоянието на околната среда, за целите на публичната власт и в полза на обществото. В своята дейност, системата се развива и надгражда като база за вземане на навременни и ефективни управленски решения, в подкрепа на цялостната природозащитна политика.