Категории
Министерство

Структура и функции

МИСИЯ

Министерството на околната среда и водите разработва и провежда държавната политика по опазване на околната среда в обществен интерес, като:

• Създава и развива правната и стратегическа рамка, съобразена със съвременните предизвикателства, целите на ЕС и националните приоритети в областта на околната среда;

• Осъществява екологичните секторни политики, присъщи за компетенциите му;

• Създава условия за съхранена природа, икономически растеж и висок жизнен стандарт на обществото;

• Проучва актуалното състояние на екосистемите и въздействията върху тях;

• Подпомага развитието на екологичната инфраструктура, с изграждането на екологосъобразни, високотехнологични и икономически рентабилни обслужващи съоръжения;

• Прилага механизмите на превенция и строг контрол за намаляване на неблагоприятните влияния върху околната среда от източници с различен характер;

• Предоставя административни услуги, в съответствие с утвърдените правила и добри практики на административното обслужване;

• Осигурява достъп до актуална информация за състоянието на околната среда и провежданата екологична политика;

• Осъществява мерки за повишаване на обществената информираност за екологичната политика, екологичното възпитание и гражданско участие.

 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОПАЗВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ВИЗИЯ

Министерството на околната среда и водите е лидер в грижата за околната среда на България и екологичното благосъстояние на обществото, провеждайки активни политики за защита на природата и развитие на богатия природен потенциал, в хармония с екосистемите и в полза на икономическия растеж. Динамично развива и системно надгражда комплекса от инструменти, в т.ч. активно взаимодействие с други сектори на публичната власт, които допринасят във висока степен за опазване чистотата на водите, почвите и въздуха, намаляване и оползотворяване на отпадъците, адаптиране към измененията на климата и ефективно използване на ресурсите в икономическия цикъл на страната. При изпълнение на своите функции, Министерството се ръководи от принципите на прозрачност, диалогичност, партньорство, отчетност и приобщаване на обществеността към важността на екологичната кауза.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ИНФОРМАЦИОННА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

ВИЗИЯ

Националната система за мониторинг на околната среда гарантира достоверност, пълнота, актуалност, прозрачност и публичност на информацията за състоянието на околната среда, за целите на публичната власт и в полза на обществото. В своята дейност, системата се развива и надгражда като база за вземане на навременни и ефективни управленски решения, в подкрепа на цялостната природозащитна политика.