Категории
Министерство

Информация и събития

Обявено е класирането по покана BG03.02 на програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистеми"

Подробности на адрес: http://bg03.moew.government.bg/bg/node/109

Дата на публикуване на класирането: 11.06.2015 г.


УКАЗАНИЯ КЪМ БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ И ТЕХНИТЕ ПАРТНЬОРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ СЪС СОБСТВЕН ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014 г.

Пълен текст на документа

21.05.2015


Обявено е класирането по покани BG03.01, BG03.03 и BG03.SGS на програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистеми"

Подробности на адрес:

BG03.01: http://bg03.moew.government.bg/bg/node/107

BG03.03: http://bg03.moew.government.bg/bg/node/130

BG03.SGS: http://bg03.moew.government.bg/bg/node/105

* Класирането по покана BG03.02 ще бъде обявено след приключване на оценителния процес, който към момента протича по график и без закъснения.

Дата на публикуване на класирането: 25.03.2015 г.


Обявено е класирането по поканите на програма BG02 "Интегрирано управление на морските и вътрешни води"

Подробности на адрес:

BG02.02: http://bg02.moew.government.bg/bg/node/99

BG02.02: http://bg02.moew.government.bg/bg/node/101

BG02.03: http://bg02.moew.government.bg/bg/node/103

Дата на публикуване на класирането: 25.02.2015 г.


 

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

ЗА ОБЯВЕНА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

BG03.02 "КАРТИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ЕКОСИСТЕМИТЕ И ЕКОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ"

На 5 Февруари 2015 г. Министерството на околната среда и водите, програмен оператор по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., ще проведе информационнен ден за представяне на покана BG03.02 "Картиране и оценка на екосистемите и екосистемните услуги". Програмата на събитието може да изтеглите от тук (Дневен ред). Повече информация за допустимите кандидати, проекти, дейности и срокове може да получите на следния интернет адрес: http://bg03.moew.government.bg/node/108.

ЩЕ СЕ РАДВАМЕ НА ВАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ!


ПОКАНА

за участие в избора на представители на неправителствените организации, които да бъдат включени в състава на направляващите комитети на програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води” и BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“, съфинансирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
I. Министерството на околната среда и водите/Дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“ - програмен оператор на програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води” и програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“ кани желаещите неправителствени организации, да участват в избора на представител на неправителствения сектор в Направляващия комитет на програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води” и BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“, (наричани по-долу "Програмите"), съфинансирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014 г. и управлявани от Министерство на околната среда и водите.

Заявление за участие в избора мога да подават само неправителствени организации, които са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел определени за извършване на общественополезна дейност и са:

1. Организации, чиито предмет на дейност е опазване на околната среда, работещи в следните области, в зависимост от тематичната област на съответната Програма, към която е подадено заявлението:

 • съхраняване на биологичното разнообразие в съответствие с природната биогеографска характеристика на страната;
 • опазване и ползване на компонентите на околната среда;
 • предотвратяване и ограничаване на замърсяването;
 • създаване на стратегии и програми за опазване на околната среда.
2. Организации, работещи в сферата на устойчивото развитие; равнопоставеността на половете и постигане на равни възможности, или за задълбочаване на двустранните отношения между България и страните-донори Исландия, Норвегия и Лихтенщайн.

II. Изисквания към неправителствените организации:

1. да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза;

2. да са вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност при Министерство на правосъдието;

3. да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 3 години към момента на подаване на Заявлението.

4. да докажат опит в изпълнението на проекти и/или програмиране и/или мониторинг на програми в областта на съответната програма.

III. Изисквания към представителите на Неправителствените организации, номинирани за участие:

1. да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление по Наказателния кодекс, освен ако не са реабилитирани;

2. да имат минимум 3 години опит в сферата на дейност на организациите, за чиито представители са номинирани;

3. да не са свързани лица с кандидат за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ФМ на ЕИП 2009 – 2014. (Декларация по образец);

4. да не попадат в хипотезата на чл. 21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Декларация по образец);

5. да не са участвали и не участват в подготовката на проектни предложения по някои от компонентите на Програмите. (Декларация по образец).

IV. Процедура за избор

1. В срок от 10 работни дни от датата на публикуване в интернет страницата на Министерство на околната среда и водите - програмнен оператор на настоящата покана всяка заинтересована неправителствена организация, отговаряща на критериите в Раздел I, и Раздел II подава писмено Заявление по публикувания образец, придружено от съoтветните доказателствени документи до Програмния оператор на програмите BG02 и BG03 за участие в избора на представители на неправителствените организации в състава на направляващите комитети на съответната програма.

В заявлението трябва да е посочено кой представител и негов заместник предлага съответната Неправителствена организация (НПО) или група от НПО, като трябва да се посочи програмата, в чиито направляващ комитет (НК) ще вземе участие предложеният представител. В случай, че организациите решат, могат да излъчат един общ представител за двете програми.

2. В срок от 5 работни дни след изтичането на срока по т. 1 Програмният оператор публикува уведомление относно предложените от НПО представители, отговарящи на критериите в Раздел II и ги кани да определят в писмена форма общ представител за всяка от изброените в Раздел I категории граждански организации.

3.В срок от 3 работни дни след процедурата по т. 2., Програмният оператор публикува на интернет страницата на МОСВ резултатите от избора. Класирането се извършва на база най-много гласове, като всяка НПО, подкрепяща съответния кандидат представлява 1 глас.

4.При равен брой гласове ще бъде проведен балотаж.

5.При промяна на титуляра и/или неговия заместник, организациите писмено уведомяват Програмния оператор за промяната.

V. Документи, които следва да се подадат за участие в избора:

 1. заявление за участие в избора по образец - ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
 2. документи за регистрация /първоначална съдебна регистрация и удостоверение за актуално съдебно състояние/;
 3. кратка информация за предишен опит в изпълнението на проекти и/или програмиране и/или мониторинг на програми в областта на програмата за чиито Направляващ комитет, НПО кандидатства;
 4. доклад за дейността на Организацията за 2011-2012-2013 г.;
 5. декларация по образец
 6. учредителен акт на организацията.
VI. Основни функции на Направляващия комитет
Направляващият комитет оказва съдействие на Програмния оператор – Министерство на околната среда и водите, при
 • Мониторинг на изпълнението на отделните проекти;
 • Разглеждане и становища по искания за съществени промени на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на бенефициентите;
 • Проверка за двойно финансиране преди сключване на Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП);
 • Одобрение за преговори и сключване на ДБФП с проекти от чакащ списък, при генериране на спестявания по отделните програмни приоритети;
 • Одобрение на доклада за оценка на риска на ниво проекти, изготвен от ПО.

 

Адрес за получаване на заявленията на хартиен носител:

Деловодство

гр. София, бул. Мария Луиза 22

Министерство на околната среда и водите

за Дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“

 

Краен срок за получаване на заявленията:

10 работни дни от датата на публикуване на настоящата покана на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите.

23.09.2014 г.


Съобщение за проведена кръгла маса, свързана с програма BG 03 „Биологично разнообразие и екосистеми“, съ-финансирана от Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009-2014

На 29.08.2014 г. в Министерство на околната среда и водите се проведе кръгла маса за обмяна на опит между различните институции в сферата на екосистемните услуги - оценка и картиране. Проявата беше проведена по инициатива и съвместно с WWF – Световен фонд за опазване на дивата природа, България. По време на провеждане на събитието беше представена Програма BG 03 „Биологично разнообразие и екосистеми“, съ-финансирана от ФМ на ЕИП 2009-2014 г. в частта, свързана с Поканата за представяне на проектни предложения BG 03.03 „Секторни политики за системното използване на екосистемните услуги“. Кръглата маса даде възможност на представители на държавните ресорни и научни/научно-изследователски  институции, както и на представители на неправителствения сектор, да споделят опита/ плановете си в оценка и картиране на екосистемите и техните услуги.

16.09.2014 г.


Резултати от проведените информационни дни

Информационните дни по програма BG02 – ‘‘Интегрирано управление на морските и вътрешни водни ресурси‘‘ и BG03 “Биоразнообразие и екосистеми“, финансирани от ФМ на ЕИП, се проведоха на 25 и 26 юни в хотел Балкан, гр. София. Специални гости на събитието бяха г-жа Тале Кандал, заместник-ръководител на мисията в посолството на Кралство Норвегия в България, както и г-н Андре Камеруд, г-жа Елизабет Йернквист и г-н Тригве Холингщед, представители на Програмния партнъор - Норвежката агенция за околна среда.

Събитието включваше представяне и информация по двете програми и изясняване на възникналите въпроси, а вторият ден беше посветен на създаване на партньорства. Всеки потенциален партньор имаше възможността да представи организацията, която представлява, нейните компетенции и проектни идеи, както и да обмени информация и контакти с останалите присъстващи в рамките на преки разговори. На събитието присъстваха над 80 представители на организации от България, Норвегия и Исландия. Сред тях имаше специалисти с дългогодишен опит от близо 30 научни, правителствени и неправителствени организации в областта на мониторинга, проучването и опазването на водните ресурси и екосистемите като 9 от тях бяха гости от Норвегия и Исландия..

Потенциален интерес към партньорства и проектни участия по програма BG02 са заявили 23 организации, а по програма BG03 - общо 18, като някои от тях проявяват интерес едновременно и към двете програмни области. Представените от участниците теми покриват всеки от приоритетите на двете програми като най голям интерес е демонстриран към първия приоритет на програма BG02 – ‘‘Интегрирано управление на морските и вътрешни водни ресурси‘‘ (19 организации, 9 от тях чуждестранни). Към приоритет 2 ‘‘Подобрен мониторинг на морските води‘‘ са заявили интерес 13 организации и съответно 10 към приоритет 3 ‘‘Подобрен капацитет за оценка и предвиждане на екологичния статус в морските и вътрешни води‘‘.

По програма BG03 най-голям брой организации (11) изразиха интерес за участие по Малката грантова схема. Съответно 5 изразиха интерес към приоритет 1 ‘‘Мрежа за обмен на информация за ИЧВ и изграждане на капацитет‘‘ и 9 по приоритет 2 ‘‘Картиране и оценка на екосистеми‘‘. По приоритет 3 ‘‘Секторни политики за системно използване на екосистемните услуги‘‘ беше отчетен интерес от страна на 3 организации. Предложени бяха и идеи за съвместни проекти по програма BG02 ( влияние на рудодобивната дейност върху водите, изследвания върху еутрофикацията, интегрирано управление на водите в Бургаската крайбрежна зона, оценка на екологичния статус на бракичните води и др.).

Подробен списък на участниците, както и техните презентации, можете да видите по-долу.

02.07.2014


Материали от изнесените презентации по време на информационните дни

Презентации на програмния оператор
 1. Представяне и обща информация по програмите
 2. Допустими дейности по програма BG02
 3. Допустими дейности по програма BG03
 4. Как да кандидатствам?

Презентации на участници

Програма BG02

 1. Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград
 2. Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив
 3. Басейнова дирекция Черноморски район - Варна
 4. Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН
 5. ЕМИСОФТ
 6. Исландски офис за околна среда и обществено здраве
 7. Зелен бизнес - Норвегия
 8. Институт по океанология - БАН
 9. Исландски метеорологичен офис
 10. Институт по рибни ресурси - Варна
 11. Норвежки институт за изследвания в областта на природата (НИНА)
 12. Норвежки институт за изследвания в областта на водите (НИВА)
 13. Природен исторически музей на Копавогур (НАТКОП)
 14. Норвежки университет за естествени науки
 15. Институт по рибарство и аквакултури - Пловдив
 16. Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа - България
 17. Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК
 18. Сдружение "Зелени балкани"
 19. Служба за обществено здраве на Рейкявик

Програма BG03

 1. Световен фонд за дивата природа - България (ВВФ)
 2. Асоциация на парковете в България
 3. Българска фондация биоразнообразие (БФБ)
 4. Норвежки институт за изследвания в областта на природата (НИНА)
 5. Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН
 6. Норвежки институт за морски изследвания
 7. Сдружение "Зелени балкани"

01.07.2014


Официално откриване и информационни дни на програми BG02 Интегрирано управление на морските и вътрешни води и BG03 Биологично разнообразие и екосистеми

На 25 и 26 юни 2014 г. Министерството на околната среда и водите, програмен оператор по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., със съдействието на програмния партньор - Норвежката агенция за околна среда, ще проведе официално откриване и информационни дни по програмите в сектор "Околна среда". (Дневен ред; Списък на регистрираните участници)

Постъпили профили на организации, търсещи партньори (моля проверявайте постоянно, списъкът се обновява):

 

Програма Участници от България Участници от Исландия Участници от Кралство Норвегия Участници от Лихтенщайн
BG02 Интегрирано управлени е на морските и вътрешни води

Басейнова дирекция Черноморски район

Басейнова дирекция Източнобеломорски район

Басейнова дирекция Западнобеломорски район

Институт по океанология - БАН

Институт по биоразнообразие и  екосистемни изследвания (ИБЕИ) - БАН

Институт оп рибарство и аквакултура

Софийски университет

Сдружение Български Аква Институт

Регионален екологичен център за ЦИЕ

Сдружение "Зелени Балкани" - Пловдив

Институт по рибни ресурси

Българска фондация "Биологично разнообразие"

Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК

Icelandic Met Office

Public and Environmental Health Office -Reykjavík

Public and Environmental Health Office -Kjos District

Natural History Museum of Kopavogur

 

NINA

University of Life Science

NIVA

Emisoft

Green Business Norway

 

 

 
BG03 Биологично разнообразие и екосистеми

Институт по биоразнообразие и  екосистемни изследвания (ИБЕИ) - БАН

Институт оп рибарство и аквакултура

Софийски университет

Регионален екологичен център за ЦИЕ

Сдружение "Зелени Балкани" - Пловдив

Сдружение "Зелени Балкани" - Стара Загора

Сдружение "Природа назаем"

Българска фондация "Биологично разнообразие"

Асоциация на българските паркове

Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК

Natural History Museum of Kopavogur

NINA

Institute of Marine research - Flodevigen

Norsk Energi

 

Основната цел на събитието е да информира за предстоещите покани по програмата и да създаде платформа за създаване и развитие на партньорства между организации от България и страните-донори за съвместно изпълнение на дейности, обмен на добри практики, трансфер на експертиза и ноу-хау в тематичните области на следните предстоящи открити покани за набиране на проектни предложения:

 

Програма BG02 Интегрирано управление на морските и вътрешни води

Приоритет 1: Интегрирано управление на морските и вътрешни водни ресурси

 

Предефиниран проект: Доразвиване на интегрираната информационна система за управление на водите. Предвижда се разработване на нови модули/интерфейси за интегрирано управление и отчитане, в т.ч. в системата на Европейския съюз за докладване WISE

 

Открита Покана 1

Бюджет на поканата: EUR 2 800 000

Дейности за подпомагане постигането и поддръжката на добро състояние на водите.

 

 

Приоритет 2: Подобрен мониторинг на морските води

 

Открита Покана 2

Бюджет на поканата: EUR 2 800 000

Дейности за подобряване на мониторинга на водите – единни потоци от данни от пробонабиране, координация между институциите

 

Приоритет 3: Подобрен капацитет за оценка и предсказване на екологичния статус в морските и вътрешни води

 

Открита Покана 3

Бюджет на поканата: EUR 1 400 000

Дейности, свързани с актуaлизацията на налични и създаването на нови методологии, регионално сътрудничество и т.н.

Размер на проектите по трите покани: между 170 000 и 1 200 000 eвро

 

 

BG03 Биологично разнообразие и екосистеми

Приоритет 1: Повишаване на разбирането и осведомеността за биологично разнообразие и екосистемни услуги

 

Малка грантова схема

Бюджет: EUR 600 000

Размер на проекта между EUR 5 000 и 25 000

 

Приоритет 2: Подобряване опазването на природните екосистеми от инвазивни чужди видове.

 

Покана 1: Мрежа за обмен на информация и повишаване на капацитета относно инвазивните видове

Бюджет: EUR 680 000

Ще бъде избрано едно партньорство за създаване на регионална мрежа за изучаване на инвазивните видове и ранно предупреждаване за появата им в Югоизточна Европа

 

Приоритет 3: Подобрена интеграция на съображения, свързани с биологичното разнообразие, в секторните политики и законодателство.

 

Предефиниран проект 1: Надграждане на националната информационна система за биологично разнообразие. Предвижда се подобряване на публичния интерфейс на системата, който да позволи и събиране на доброволчески данни, както и изграждане на специализирани модули за инвазивни видове и за екосистемни услуги.

 

Предефиниран проект 2: Методологическа подкрепа за оценка на състоянието и биофизична оценка на екосистемните услуги. Проектът предвижда създаване на национални методики за биофизична оценка на екосистемите, тяхното състояние и набирането на базови данни. Тези методологии ще се ползват при обявяването на втората покана, както и за мониротинга на избраните проекти по нея и ще бъдат на разположение за аналогични дейности по ОПОС.

 

Открита покана 2: Картиране и оценка на състоянието на екосистеми и техните услуги

Бюджет на поканата: EUR 4 723 824 евро

Размер на проект между EUR 250 000 и  680 000

 

Открита покана 3: Секторни политики за системното използване на екосистемните услуги

Бюджет на поканата: EUR 900 000 евро

Размер на проект между EUR 170 000 и  300 000

 

Допълнителна информация включително документи за участие - ТУК.

По всички изброени покани предстои публикуване на документи след приключване на съгласуването им с донора. Моля следете раздел "Покани".