Категории
Министерство

Новини

 Министерство на околната среда и водите обяви обществена поръчка по инвестиция C5I1 “Интегриране на екосистемния подход и прилагане на природосъобразни решения при опазването на защитените зони от мрежата „Натура 2000”

Министерство на околната среда и водите обяви обществена поръчка „Определяне на специфични цели и мерки на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, завършване на процеса на картиране и оценка на състоянието на екосистемите и техните услуги, и на зелената инфраструктура на територията на мрежата НАТУРА 2000, както и монетарна оценка за екосистемите и техните услуги, в две обособени позиции“: Обособена позиция № 1 „Определяне на специфични цели и мерки на защитени зони от мрежата Натура 2000“; Обособена позиция № 2 „Завършване на процеса на картиране и оценка на състоянието на екосистемите и техните услуги, и на зелената инфраструктура на територията на мрежата Натура 2000, както и монетарна оценка за екосистемите и техните услуги“.

С изпълнението на поръчката се цели да се осигури обезпечаване на Работни пакети от 1 до 4 по инвестиция C5I1 “Интегриране на екосистемния подход и прилагане на природосъобразни решения при опазването на защитените зони от мрежата „Натура 2000”, а именно:

  • да се определят специфични и подробни цели за опазване, както и консервационни мерки. Предвижда се цялостно завършване на текущия процес, като в рамките на поръчката следва да се определят специфични цели и мерки за 250 защитени зони и мерки за 90 защитени зони от мрежата Натура 2000;
  • да се извърши картиране и оценка на състоянието на екосистемите и техните услуги, както и на зелената инфраструктура на територията на мрежата Натура 2000, монетарна оценка на екосистемните услуги и определяне на стойността на „природния капитал“, която следва да бъде интегрирана в счетоводните системи.

С документацията по поръчката може да се запознаете тук.

Слушай новината.


     Инвестиция C5I1 “Интегриране на екосистемния подход и прилагане на природосъобразни решения при опазването на защитените зони от мрежата „Натура 2000”

Инвестиция C5I1 “Интегриране на екосистемния подход и прилагане на природосъобразни решения при опазването на защитените зони от мрежата „Натура 2000” е с краен получател Министерство на околната среда и водите.

Проектът е с общ бюджет от 16 504 692,90 евро, от които 15 583 362,13 евро с източник на финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост и 921 330,77 евро с източник на финансиране от държавния бюджет.

Основната цел на инвестицията е осигуряване на качествено и модерно управление на биоразнообразието и Натура 2000 в България. Постигането ѝ ще бъде осигурено чрез изпълнението на 18 бр. дейности в общо 5 бр. работни пакета: проучвания; анализи и оценки; въвеждане в действие; комуникация, консултиране и изграждане на капацитет за прилагане и организация и управление на проекта.

Първа стъпка от изпълнението на проекта е извършване на проучване на опита и добрите практики в областта на определяне на специфични цели и мерки за защитените зони, за картиране и оценка на екосистемите и техните услуги, както и за разработването на решения, базирани на природата. Получената информация ще послужи при изпълнение на останалите проектни дейности.

В изпълнение на проекта следва да се разработят, адаптират и надградят методики за: определяне на специфични цели и мерки за защитените зони, за картиране и оценка на екосистемите и техните услуги, за картиране и оценка на елементите на зелената инфраструктура, както и за монетарна оценка на екосистемните услуги. След като методиките бъдат изготвени, ще е необходимо осигуряване на съответната релевантна информация, както от налични данни, така и чрез провеждане на теренни проучвания, с цел обезпечаване на следващите дейности по проекта.

Следващият етап от изпълнението на инвестицията е извършването на анализи и оценки, свързани с определяне на специфични цели и мерки за защитените зони, за картиране и оценка на екосистемите и техните услуги, както и за картиране и оценка на зелената инфраструктура.

В резултат ще бъдат изготвени аналитични доклади, представящи специфичните цели и мерките за 255 зони и мерки за 86 защитени зони, ще бъдат актуализирани стандартните формуляри за данни, при необходимост, както и заповедите за обявяване на 341 защитени зони.

Предвидено е извършване на картиране на екосистемите, както и на елементите на зелената инфраструктура в GIS среда, оценка на състоянието на екосистемите и екосистемните услуги, които те предоставят, както и на зелената инфраструктура. Предвидено е да се изработят карти на екосистемите за цялата територия на България, карта на елементите на зелената инфраструктура, карти на състоянието на екосистемите и техните услуги за 10 екосистеми за територията на цялата страна и карта на състоянието на елементите на зелената инфраструктура.

Предвидено е да се извърши монетарна оценка на екосистемните услуги – материални, регулиращи и поддържащи, и културни услуги (определени по MAES) за 10 типа екосистеми и да се създаде база с данни за въвеждането й в счетоводните стандарти на България.

С помощта на инвестицията, ще се визуализира набраната информация и данни за екосистемите, екосистемните услуги и зелената инфраструктура, като ще се отчете широк спектър от екосистемни услуги и тяхното парично изражение в разбираем за обществото вид. 

На терен ще бъде извършено и демонстрационно прилагане на решения базирани на природата за възстановяване на екосистеми с принос към климата и осигуряване на свързаност на мрежата Натура 2000, като крайречни местообитания, горски екосистеми и влажни зони и торфища, включително характерни елементи на ландшафта извън Натура 2000.

В обхвата на проектните дейности ще се осигури информираност и участие на заинтересованите страни чрез предоставяне на информационни материали, регулярно публикуване на новини от изпълнението на проекта, организиране на кръгли маси, работни групи. Също така, ще се изгражда капацитетът на администрациите, въвлечени в процеса на управление на мрежата Натура 2000 чрез провеждане на редица обучения.

Не на последно място, за изпълнението на проекта е необходимо осигуряване на неговото управление, мониторинг и докладване, което включва сформиране на екип и техническото му обезпечаване, както и изпълнение на мерки за информация, комуникация и публичност по НПВУ.

 

Очакваните резултати от изпълнението на дейностите по проекта са:

  1. Разработени специфични за защитените зони от мрежата Натура 2000 цели и мерки за опазването им;
  2. Изготвена оценка на състоянието на екосистемите и екосистемните услуги, монетарно остойностяване на икономическата им стойност и оценка на състоянието на елементите на зелената инфраструктура в мрежата Натура 2000;
  3. Създадени специализирани бази данни за екосистемите, екосистемните услуги и зелената инфраструктура в мрежата Натура 2000 и тяхната визуализация в съществуваща информационна среда;
  4. Възстановени 150 ха значими за климата екосистеми;
  5. Осигурена подкрепа на обществеността чрез включването ѝ в процеса на взимане на решения за опазването на защитените зони от мрежата Натура 2000;
  6. Осигурено качествено и модерно управление на биоразнообразието и Натура 2000 в България.

 

Повече информация за инвестицията може да намерите тук.

Слушай новината.


Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие

 

  • Конституирани са органите за управление на мрежата Натура 2000
  • Въвежда се задължение за разработване на специфични и подробни цели и на планове за управление на всички защитени зони

 С приемането от Народното събрание на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие България отговаря на необходимостта от създаване на органи за управление на мрежата Натура 2000 и изпълнение на Реформа 1 (C5.R1): „Създаване на структура за управление на мрежата Натура 2000“ към Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целите на нормативния акт са пряко свързани със създаването на по-голяма ефективност при управлението на Европейската екологична мрежа Натура 2000, както и с подобряване на условията за опазване на биологичното разнообразие.

Чрез закона се конституират органи за управление на мрежата Натура 2000 на национално и регионално ниво.

Предвидено е на национално ниво орган за управление да бъде министърът на околната среда и водите.

На регионално ниво  като орган за управление в териториалния обхват на дейност на съответната регионална инспекция по околната среда и водите се определя директорът на съответната Регионална инспекция по околната среда и водите. За защитените зони на териториите на националните паркове по Закона за защитените територии орган за управление на защитените зони ще бъде директорът на съответната Дирекция на Национален парк, а за защитените зони и частите от защитени зони, попадащи в морските пространства на Република България, регионален орган за управление ще бъде директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“.

Предвижда се създаването на Комитети на заинтересованите страни към органите за управление на мрежата Натура 2000 на регионално ниво.

Въвежда се и задължението за разработване на специфични и подробни цели и на планове за управление на всички защитени зони. По този начин защитените зони ще бъдат управлявани на база тези планови документи, в които ще се определят специфични за зоните мерки за опазване.

МОСВ работи по подготовката на ново изменение на Закона за биологичното разнообразие, което ще има за цел да подобри прилагането на нормите за опазване и устойчиво ползване на биологичното разнообразие в страната, актуализация на приложенията за защитените видове и местообитания, управлението на зоологическите градини. Измененията ще бъдат представени и обсъдени в рамките на широка дискусия с всички заинтересовани страни.

Обнародваният в Държавен вестник, бр. 88 от 20 октомври 2023 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие може да достъпите на следния адрес: ЗИД на ЗБР

Слушай новината.


 МОСВ подписа споразумение за изпълнение на реформата за „Натура 2000“ по ПВУ

Министерството на околната среда и водите подписа споразумение с Министерството на финансите във връзка с реформа C5R1 от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) за създаване на управленска структура на мрежата „Натура 2000“, включена в компонент „Биологично разнообразие“ от плана. Оперативното споразумение за наблюдение и докладване на реформата определя ангажиментите на двете институции, предмета, сроковете, механизма за докладване и други отговорности при изпълнението на ангажиментите на България, включени в ПВУ.

Съгласно договореностите в споразумението МОСВ е отговорно за внасяне в Администрацията на Mинистерския Съвет на предложение за изменение и допълнение на Закона за Биологичното разнообразие. В проектозакона с цел привеждане на нормативната рамка в съответствие с Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна се залага създаване на органи за управление на мрежата „Натура 2000“, определят се техните правомощия и териториален обхват. Въвежда се и задължението за разработване на специфични и подробни цели на опазване, както и на планове за управление на всички защитени зони. На законодателно ниво с цел по-ефективно управление на мрежата „Натура 2000“ се въвежда и Националната рамка за приоритетни действия за „Натура 2000“, с която се определят мерки за поддържане или възстановяване на типове природни местообитания и видове, включително птици, в защитените зони.

Проектът на ЗИД на ЗБР е одобрен с Решение № 146 от 23.02.2023 г. на Министерския съвет и е внесен на 13 април 2023 г. за разглеждане от 49-то Народното събрание. В проектозакона е предвидено след приемането му от Народното събрание, МОСВ да внесе в Министерския съвет проект на наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитените зони.

Резултатът от измененията в Закона за биологичното разнообразие е пряко свързан с по-ефективното управление на екологична мрежа „Натура 2000” в България, като той се постига със съдействието на Плана за възстановяване и устойчивост като механизъм за икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от пандемията COVID-19.

Слушай новината.


 Една реформа и две инвестиции са включени в приоритет „Биоразнообразие“ на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България

В обхвата на стълб „Зелена България“, приоритет „Биоразнообразие“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на Република България са включени една реформа и две инвестиции.

Реформа C5R1 “„Създаване на управленска структура на мрежата „Натура 2000”

Министерство на околната среда и водите е отговорно за внасяне в Администрацията на Mинистерския Съвет на предложение за изменение и допълнение на Закона за Биологичното разнообразие. В проектозакона с цел привеждане на нормативната рамка в съответствие с Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна се залага създаване на органи за управление на мрежата „Натура 2000“, определят се техните правомощия и териториален обхват. Въвежда се и задължението за разработване на специфични и подробни цели на опазване, както и на планове за управление за защитените зони. На законодателно ниво с цел по-ефективно управление на мрежата „Натура 2000“ се въвежда и Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000, с която се определят мерки за поддържане или възстановяване на типове природни местообитания и видове, включително птици, в защитените зони.

С приемането на законодателните промени от Народното събрание и обнародването им в държавен вестник, ще се постигне изпълнение на реформата към НПВУ и свързания с нея ключов етап № 126 „Изменения в Закона за биологичното разнообразие“ към Решение за изпълнение на Съвета от 04.05.2022 г. за одобряване на оценката на Плана за възстановяване и устойчивост на България (ST 8091 2022 INIT) и Приложение (ST 8091 2022 ADD 1 - NOTE) към него.

Инвестиция C5I1 “Интегриране на екосистемния подход и прилагане на природосъобразни решения при опазването на защитените зони от мрежата „Натура 2000”

Инвестицията е с краен получател Министерство на околната среда и водите и е на стойност над 30 млн. лева съгласно НПВУ. Проектът цели за защитените зони от Натура 2000 да се определят специфични и подробни цели за опазване, както и консервационни мерки. Предвижда се цялостно завършване на текущия процес, като в рамките на проекта следва да се определят специфични цели и мерки за 255 защитени зони и мерки за 86 защитени зони от мрежата Натура 2000.

Едновременно с това се планира извършване на картиране и оценка на състоянието на екосистемите и техните услуги, както и на зелената инфраструктура на територията на мрежата Натура 2000, на монетарна оценка на екосистемните услуги и определяне на стойността на „природния капитал“, която следва да бъде интегрирана в счетоводните системи.

Предвидените дейности включват и демонстрационно прилагане на решения, базирани на природата, за възстановяване на екосистеми с принос към климата и осигуряване на свързаност на мрежата „Натура 2000“, както и мерки за осигуряване на подкрепата на обществеността чрез включването ѝ в процеса на взимане на решения за опазването на защитените зони от „Натура 2000“.

Тази инвестиция е част от изпълнението на ангажиментите на Република България по Директива 92/43/ЕИО, както и  за изпълнение на ангажименти, свързани със стартирала наказателна процедура срещу България за завършване на процеса за определяне на специфичните цели и мерки на защитените зони.

С изпълнението на инвестицията, ще се осигури необходимата база данни и информация за разработване на териториални планове за управление на защитените зони от мрежата Натура 2000, което ще допринесе за по-ефективното им управление. В допълнение, с резултатите по проекта ще се осигури допълнителна актуална информация за извършване на оценки на инвестиционни намерения по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

При реализиране на инвестицията, ще се изпълнят Цел № 127 и Цел № 128 от Решение за изпълнение на Съвета от 04.05.2022 г. за одобряване на оценката на Плана за възстановяване и устойчивост на България (ST 8091 2022 INIT) и Приложение (ST 8091 2022 ADD 1 - NOTE) към него.

Инвестиция C5I2 „Възстановяване на ключови за климата екосистеми в изпълнение на Стратегията на биологично разнообразие на ЕС и целите на Европейския зелен пакт“

Вторият проект е с крайни получатели Министерство на околната среда и водите и Изпълнителна агенция по горите и е на стойност над 70 млн. лева съгласно НПВУ.

Една от мерките от инвестицията, която ще бъде изпълнена от Изпълнителната агенция по горите, предвижда трансформация на иглолистни култури чрез превръщането им в широколистни гори от местни видове, както и възстановяване на някои ценни горски хабитати и част от защитните горски пояси, необходими за опазването на плодородните добруджански земи.

Министерство на околната среда и водите следва да изпълни мерки за възстановяване на шест влажни зони от Националния план за опазване на най-значимите влажни зони в България 2013 – 2022, подобряване на свързаността на реките, създаване на изкуствена влажна зона, подобряване на свързаността между защитените зони, увеличаване дела на териториите със защита, внедряване на консервационни и образователни мерки за опазване на местни защитени видове и устойчиво развитие на зоологическите градини.

При реализиране на инвестицията, ще се изпълнят Цел № 129 и Цел № 130 от Решение за изпълнение на Съвета от 04.05.2022 г. за одобряване на оценката на Плана за възстановяване и устойчивост на България (ST 8091 2022 INIT) и Приложение (ST 8091 2022 ADD 1 - NOTE) към него.

С Решение за изпълнение на Съвета от месец декември 2023 г. за изменение на решението за одобряване на оценката на плана за възстановяване и устойчивост на България и изменението на Споразумението за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост между Комисията и Република България беше отразено намаленото безвъзмездно финансиране от ЕС по Плана като хоризонтален подход на ЕК при изпълнение на Плана, а от друга страна беше намален рискът от загуба на средства поради физическа невъзможност на изпълнение в рамките на периода на допустимост до август 2026 г. С промените беше намален ресурсът за някои проекти по ПВУ, а други отпаднаха. Към последните се отнася и инвестиция C5I2 „Възстановяване на ключови за климата екосистеми в изпълнение на Стратегията на биологично разнообразие на ЕС и целите на Европейския зелен пакт“.