Категории
Отпадъци

Актуални съобщения

НОВ РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ

ВАЖНО: Във връзка със задължението на министъра на околната среда и водите за определяне със заповеди лицата, които заплащат продуктова такса и лицата, които не заплащат продуктова такса при изпълнение на задълженията и целите по чл. 14, ал. 1 от Закон за управление на отпадъците за 2022 г.

Уведомяваме, че на основание чл. 59, ал. 8 от ЗУО работата на комисиите по проверка на представените доклади по всички потоци масово разпространени отпадъци ще продължи след установените в наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО срокове, поради необходимост от извършването на допълнителна проверка за изясняване на всички факти и обстоятелства, посочени в подадените одитни доклади за 2022г. 

 

ВАЖНО: МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО НАМАЛЯВАНЕ НА УПОТРЕБАТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПЛАСТМАСОВИ ПРОДУКТИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

Известие на Европейската Комисия във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в областта на управление на отпадъците:

NOTICE TO STAKEHOLDERS WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU WASTE LAW

ИЗВЕСТИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕС В ОБЛАСТТА НА ОТПАДЪЦИТЕ

Допълнителна информация може да бъде намерена тук:

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#envgrow