Категории
Отпадъци

Въпроси и отговори

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ

1. По каква сметка се превежда продуктовата такса за опаковки?

Сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

Банкова сметка:    BG21 BNBG 9661 3300 1390 01 при БНБ-ЦУ,

BIC код на БНБ:   BNBG BGSD

2. Облагат ли се с продуктова такса внесени празни опаковки?

Не се облагат. Продуктова такса за опаковки се начислява и заплаща при пускане на пазара само на опаковани стоки.

3. Как се процедира с опаковките за многократна употреба?

Лицата, които пускат на пазара опаковани стоки, могат да организират самостоятелно или съвместно с други производители и дистрибутори депозитни или други системи за многократна употреба на опаковки. Когато опаковката е включена в депозитна или друга система за многократна употреба, на етикета й или върху нея се поставя надпис "За многократна употреба". Опаковки за многократна употреба, участващи в депозитна система или в друга схема за многократна употреба и използвани отново за целта, за която са били предназначени, се считат пуснати на пазара само веднъж независимо от броя употреби. В този случай вносителят не заплаща повторно продуктова такса за опаковки.

4. Кога се заплащат продуктовите такси, от лицата, които пускат на пазара опаковани стоки? 

Продуктови такси се заплащат при първото пускане на пазара на територията на Р България.

5. Заплащат ли се продуктовите такси при износ на опаковани стоки?

Продуктова такса не се дължи, след като опакованите стоки не са пуснати на вътрешния пазар.

6. Може ли заплатена продуктова такса да бъде възстановена, в случаите, когато опакованите стоки се изнасят извън територията на България и не се пускат на вътрешния пазар?

Когато за опакована стока е заплатена продуктова такса и лицето я изнася, тя може да бъде възстановена от ПУДООС при поискване. Това става чрез представяне на следните документи:

• приложение № 19 към Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова таксa за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

•  декларация от производител или вносител по образец съгласно приложение № 7 към Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова таксa за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

•  копие от първичния счетоводен документ за закупената опакована стока - предмет на износ;

• опаковъчен лист

• копие от експортна фактура;

• копие на митническа декларация за износ.

ПУДООС разглежда документите и възстановява сумата по банковата сметка на лицето в 30-дневен срок от подаване на документите.

7. Заплаща ли се продуктова такса за опаковки, при пускането на пазара на опакована стока, за която вече е платена продуктовата такса при внос?

Лицата, които пускат на пазара на Република България опаковани стоки, с изключение на тези, които участват в колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване, или изпълняват задълженията си индивидуално, заплащат продуктова такса по сметката на ПУДООС до 15-о число на текущия месец за количествата, внесени и въведени на територията на Република България, както и за предоставените безплатно или срещу заплащане произведени опаковани стоки през предходния месец.

Продуктовата такса се заплаща еднократно за всеки продукт, след употребата на който се образуват масово разпространени отпадъци, до момента на излизането му от употреба.

8. Заплаща ли се продуктова такса за дървените палети и каси?

Не се облагат с продуктова такса опаковки в случаите, когато са празни. Продуктова такса за опаковки се начислява единствено при пускане на пазара на опаковани стоки, а не на опаковки. В случаите, когато дървените палети и каси се използват като третични (транспортни) опаковки. и в тях са опаковани стоки, се счита че е налице пускане на пазара на опаковани стоки и за тях се дължи продуктова такса съгл. тарифата, посочена в Приложение 3 към Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (Приета с ПМС № 120 от 30.05.2008 г.; изм. с Решение № 9028 от 22.06.2012 г. на ВАС на РБ - бр. 87 от 9.11.2012 г.).

9. Кое лице се явява индивидуално изпълняващо задълженията си?

Индивидуално изпълняващи задълженията си са лицата, които пускат на пазара опаковани стоки и притежават:

1. издадено разрешение по реда на глава пета, раздел III от ЗУО, и

2. утвърдена програма по чл. 53, ал. 1 ЗУО.

10. Считат ли се за опаковки материали служещи за защита на радиоактивни вещества?

Не се считат, тъй като Наредбата за опаковките е подзаконов нормативен акт по прилагането на ЗУО, а радиоактивните отпадъци не попадат в обхвата на ЗУО. В допълнение, съгласно Анекс І към Директива 2004/12/ЕС, с която се правят изменения на Директива 94/62/ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки за опаковки не се считат материали и стоки използвани заедно с продукта през времето на целия му жизнен цикъл и изхвърляни заедно с него.

11. За всички видове опаковъчни материали ли се заплаща продуктова такса?

Лицата, които пускат на пазара на територията на Република България опаковани стоки, съставят вътрешнофирмена спецификация (ВФС) съгласно приложение № 12 и месечна справка-декларация  (МСД) по образец съгласно приложение № 13 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (Приета с ПМС № 120 от 30.05.2008 г.; изм. с Решение № 9028 от 22.06.2012 г. на ВАС на РБ - бр. 87 от 9.11.2012 г.). ВФС се съставя до 31 декември на текущата година и включват компонентите на опаковките за всички опаковани стоки, които ще се пускат на пазара през следващата година. При пускането на пазара на опаковани стоки, които не са включени във ВФС, тя се актуализира и утвърждава от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България опаковани стоки, преди пускането на пазара на съответните стоки. МСД се съставя от същите лица до 15-о число на текущия месец.

12. Как се изчислява таксата?

Размерът на продуктовата такса за съответния месец се изчислява в лв. за кг. и се определя въз основа на данните от ВФС и количеството на опаковъчните материали, съответстващи на пуснатите на пазара опаковани стоки или използваните за опаковане на стоки на мястото на продажба, отразени в МСД.

13. Заплаща ли се продуктова такса за празните опаковки, които се изнасят?

Продуктова такса при износ на опаковки и на опаковани стоки не се заплаща.

14. Какво се заплаща от износителя на опакованата стока?

Износителят на опакованата стока се явява вносител на територията на друга държава и попада в обхвата на нейното законодателство.

15. В случай, че лице произвежда опаковани стоки на ишлеме, кой е отговорен за заплащането на продуктовата такса?

Ишлемодателят, доколкото той е собственик на опакованата стока и отговаря за пускането й на пазара е лицето, което е отговорно за разделното събиране на генерираните отпадъци от опаковки, тяхната преработка и респективно за заплащане на продуктова такса за опаковки.

16. Къде производителите на опаковани стоки могат да направят изследване за съдържание на тежки метали по чл. 6 от Наредбата, когато не е получена декларация от производителя на опаковките?

Изпитванията за тежки метали се правят в акредитирани лаборатории. Те се обявяват на страницата на Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация : www.nab-bas.bg 

17. Начислява ли се продуктова такса от производителите на опаковки?

Продуктова такса не се начислява и заплаща за празните опаковки, а само за пуснатите на пазара опаковани стоки.

18. Договорът с преработващо отпадъците предприятие достатъчен ли е за доказване на изпълнение на целите по чл. 9, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки?

Договорът е необходимо условие за одобряване на програмите по чл.53, ал. 1 от ЗУО, но редът, по който се доказва изпълнението на целите е посочен в чл. 54 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

19. Какви са нормативните изисквания към производителите и вносителите на опаковани стоки?

Необходимо е от всеки производител и вносител да се изготвят вътрешно-фирмени спецификации по приложение № 12, месечна справка декларация по приложение №13 към чл. 10 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци и годишна справка декларация.

20. Вътрешно-фирмената спецификация за всяко пускане на пазара или за всеки внос ли се изготвя?

Не. Вътрешнофирмена спецификация съгласно се изготвя до 31 декември на текущата година и включва компонентите на опаковките за всички опаковани стоки, които ще се пускат на пазара през следващата година. При пускането на пазара на опаковани стоки, които не са включени във вътрешнофирмената спецификация, тя се актуализира и утвърждава от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България опаковани стоки, преди пускането на пазара на съответните стоки.

21. На кого трябва да предоставят месечната справка-декларация от производителите и вносителите на опаковани стоки, които участват в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване?

Лицата, изготвят месечните справки-декларации и ги представят на контролните органи - РИОСВ при проверка. Съхраняват се за период от 5 години.

22. Защо е необходимо изготвянето на месечна справка-декларация?

Месечните справки-декларации се изготвят на основа вътрешно-фирмените спецификации, в които са заложени подробни калкулации за опаковките на стоките, които се пускат на пазара. На основа месечните справки-декларации се изготвя годишната справка-декларация от производителите и вносителите на опаковани стоки.

23. Какво се прави с годишните справки-декларации?

Годишните справки-декларации, в срок до 15 февруари, се представят в ПУДООС (за тези лица, които заплащат на ПУДООС продуктова такса за опаковки). Представят се едновременно с одиторския доклад от индивидуално изпълняващите задълженията си лица и от организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Лицата, производителите и вносителите на опаковани стоки които членуват в организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки предоставят на организациите годишните си справки-декларации преди подаването на доклада от организацията в МОСВ.

24. Какви отпадъци се изхвърлят в контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки?

Важното е опаковката да е изпразнена от съдържание и по възможност да е измита, тъй като не за всички е възможно да бъдат измити, напр. флакони, опаковки от опасни вещества и др. Опаковките трябва да се изхвърлят съгласно цветовото обозначение и знаците на поставените контейнери (чували) – син цвят – хартия и картон, жълт цвят – пластмаса и метали, зелен цвят – цветно и безцветно стъкло, бял цвят – само безцветно стъкло.

Може да има поставени само жълти контейнери, в които се събират едновременно опаковки от хартия и картон, пластмаси и метали и зелен контейнер за цветно и безцветно стъкло. Все пак вижте обозначенията на контейнера, преди да изхвърлите отпадъците от опаковки в тях.

25. Какво не се изхвърля в контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки?

В контейнерите за разделно събиране на отпадъци не се събират смесените битови отпадъци, биоразградими отпадъци, строителни отпадъци, батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, опасни отпадъци от бита, силно замърсени отпадъци от опаковки, играчки, обувки, дрехи, едрогабаритни отпадъци и др.

26. Каква е санкцията ако някой изхвърля или смесва с други отпадъци събраните разделно отпадъци от опаковки в контейнерите за разделно събиране?

Физическо лице, което изхвърля отпадъци на неразрешени за това места се наказва с глоба от 300 до 1000 лв. При повторно нарушение глобата е в двоен размер.

27. Какво се случва с другите видове битови отпадъци, когато в населеното място има система за разделно събиране на отпадъци от опаковки?

Битовите отпадъци се събират в контейнерите за смесени битови отпадъци, а отпадъците от опаковки се разделят и изхвърлят в поставените за целта контейнери.

28. Какво може да се случи, ако някой изхвърля отпадъците от опаковки със съдържанието в тях?

При неизползвани докрай флакони с газове под налягане, флаконите могат да се взривят и да предизвикат аварии в инсталациите където се преработват, както и да нанесат сериозни наранявания на работещите в тях. Отпадъците от опаковки могат да се замърсят по начин, който не позволява те да бъдат рециклирани или използвани повторно и да се наложи да бъдат депонирани. Замърсените материали изискват допълнително добавяне на повърхностно-активни вещества, изразходване допълнително на вода и енергия за отстраняване на замърсяванията и понижават качеството на крайния готов продукт.

29. Кога се заплаща продуктова такса от лицата, осъществяващи вътрешнообщностно придобиване, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци?

Лицата, които извършват вътрешнообщностно придобиване на продукти, заплащат дължимата продуктова такси при първото пускане на пазара на съответните продукти на територията на Р България въз основа на регистрирана стопанска операция и съответен първичен счетоводен документ. Срокът за заплащане на продуктовата такса е до 15-то число на текущия месец за пуснатите през предходния месец на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци в съответствие с разпоредбите на ЗУО.