Категории
Отпадъци

Битови отпадъци

Методиката следва да осигури въвеждане на единен подход за определяне и прогнозиране на количеството и морфологичния състав на битовите отпадъци, която ще подпомогне всички заинтересовани страни (държавните структури, общините, организациите по оползотворяване и др.) при дългосрочно планиране на процесите в сферата на управление на отпадъците.

Методиката определя минималните изисквания при извършване на морфологичен анализ, които следва задължително да се спазват от общините.

Пълният текст на документа може да се намери ТУК.

Приложение 4 към методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци : 4.   4.1.   4.2.   

Приложение 5 - Образец към методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци : Пролет, Лято, Есен, Зима, Обобщени данни;

Приложение 5 - Пример към методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци : Пролет, Лято, Есен, ЗимаОбобщени данни пример;

Морфологичен състав на отпадъците за 2019 г. 

Заповед за определяне на метода за изчисляване на изпълнението на целите по чл.31, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците за 2013 г.

Заповед за определяне на метода за изчисляване на изпълнението на целите по чл.31, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците за 2014 г.

Във връзка с изчисляване изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, данните  за количестовото депонирани отпадъци към 1995 г., предоставени от Националния статистически институт, могат да бъдат намерени ТУК.

 

Заповед № 409/28.11.2023 г. И.Д.Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда, издадена по реда на чл. 12 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци (отм.), издадена на основание чл. 43, ал. 5 от Закона за управление на отпадъци (ЗУО, в редакция към 2018 г.), във връзка с чл. 31, ал. 2, вр. с ал. 1, т. 1 и § 15. т.2  от ПРЗ на същия закон  (публикувана на 29.11.2023 г.)
 
Заповед 59/ 27.02.2023 г. на И.Д.Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда, издадена по реда на чл. 12 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци (редакция от 05.06.2018 г.), издадена на основание чл. 43, ал. 5 от Закона за управление на отпадъци (ЗУО, в редакция към 2021 г.), във връзка с § 11 от Преходни разпоредби към Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (публикувана на 27.02.2023 г.)

Заповед 58/ 27.02.2023 г. на И.Д.Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда, издадена по реда на чл. 12 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци (редакция от 05.06.2018 г.), издадена на основание чл. 43, ал. 5 от Закона за управление на отпадъци (ЗУО, в редакция към 2021 г.), във връзка с § 11 от Преходни разпоредби към Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (публикувана на 27.02.2023 г.)

Заповед 17/17.01.2023 г. на И.Д.Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда, издадена по реда на чл. 12 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци (редакция от 05.06.2018 г.), на основание чл. 43, ал. 5 от Закона за управление на отпадъци (ЗУО, редакция от 15.10.2019 г.), във връзка с § 11 от Преходни разпоредби към Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (публикувана на 18.01.2023 г.)

Заповед 18/ 17.01.2023 г. на И.Д.Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда, издадена по реда на чл. 12 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци (редакция от 05.06.2018 г.), на основание чл. 43, ал. 5 от Закона за управление на отпадъци (ЗУО, редакция от 15.10.2019 г.), във връзка с § 11 от Преходни разпоредби към Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (публикувана на 18.01.2023 г.)

Заповед № 290/ 23.09.2022г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда, с която се oпределя  изпълнението/неизпълнението на целта по чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците за община Велико Търново (публикувана на 27.09.2022г.)

Заповед № 289/ 23.09.2022г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда, с която се oпределя  изпълнението/неизпълнението на целта по чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците за община Карлово (публикувана на 27.09.2022г.)

Заповед № 165/ 23.06.2022г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда, с която са определени общините, изпълнили/неизпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т. 2 от Закона за управление на отпадъците, съгласно чл. 28б, ал. 3 от Наредбата №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. (публикувана на 24.06.2022г.)(обявена за нищожна)

Заповед № 164/ 22.06.2022г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда, с която са определени общините, изпълнили/неизпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, съгласно чл. 28б, ал. 3 от Наредбата №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. (публикувана на 24.06.2022г.)(обявена за нищожна)

Заповед № 189/ 24.07.2020г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда, с която са определени общините,изпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т. 2 от Закона за управление на отпадъците, съгласно чл. 12, ал. 4 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.

Заповед № 185/ 22.07.2020г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда, с която са определени общините,неизпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т. 2 от Закона за управление на отпадъците, съгласно чл. 12, ал. 4 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.

 Заповед № 138/ 15.06.2020г.  на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда, с която са определени общините,изпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, съгласно чл. 12, ал. 4 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.

Заповед № 139/ 15.06.2020г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда, с която са определени общините,неизпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, съгласно чл. 12, ал. 4 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.

 Заповед № 165/ 21.05.2019г.  на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда, с която са определени общините,изпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, съгласно чл. 12, ал. 4 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.

Заповед № 230/ 09.08.2022г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда, с която се изменя Заповед № 164/ 21.05.2019г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда, с която са определени общините,неизпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, съгласно чл. 12, ал. 4 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци. (публикувана на 10.08.2022г.)

Заповед № 164/ 21.05.2019г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда, с която са определени общините,неизпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, съгласно чл. 12, ал. 4 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.

Заповед № 226/ 29.06.2017г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда, с която са определени общините,изпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, съгласно чл. 12, ал. 4 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.

Заповед № 225/ 29.06.2017г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда, с която са определени общините,неизпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, съгласно чл. 12, ал. 4 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.

Заповед № РД – 358/ 27.06.2016г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени общините,изпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, съгласно чл.17, ал. 1, т. 1 от  Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците

Заповед № РД – 357/ 27.06.2016г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени общините, неизпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т.1 от Закона за управление на отпадъците, съгласно чл.17, ал. 1, т. 2 от  Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците.

Заповед № РД – 356 / 27.06 .2016 г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени общините, които не изпълнили  изискванията по чл. 19, ал. 3, т. 11 от Закона за управление на отпадъците съгласно чл. 17, ал. 1, т. 3 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците.

Списък на регионалните сдружения за управление на отпадъците в Р.България

 

Ръководство за управление на едрогабаритни отпадъци