Категории
Отпадъци

Битови отпадъци

185Със Заповед № РД-211/ 31.03.2015 г. на министъра на околната среда са утвърдени „Методически указания за разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г.“
 
 
Пълният текст на Методически указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г., може да намерите ТУК.
 
 
Пълният текст на Методически указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г., може да намерите ТУК.
 
 
Пълният текст на Заповед № РД-211/ 31.03.2015 г. на министъра на околната среда са утвърдени „Методически указания за разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г.“, може да намерите ТУК.

 

Методика за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци

Методиката следва да осигури въвеждане на единен подход за определяне и прогнозиране на количеството и морфологичния състав на битовите отпадъци, която ще подпомогне всички заинтересовани страни (държавните структури, общините, организациите по оползотворяване и др.) при дългосрочно планиране на процесите в сферата на управление на отпадъците.

Методиката определя минималните изисквания при извършване на морфологичен анализ, които следва задължително да се спазват от общините.

Пълният текст на документа може да се намери ТУК.

Морфологичен състав на отпадъците за 2019 г. 

Състояние на регионалните системи за управление на отпадъците към м.март 2013 г.

Заповед за определяне на метода за изчисляване на изпълнението на целите по чл.31, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците за 2013 г.

Заповед за определяне на метода за изчисляване на изпълнението на целите по чл.31, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците за 2014 г.

Във връзка с изчисляване изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, данните  за количестовото депонирани отпадъци към 1995 г., предоставени от Националния статистически институт, могат да бъдат намерени ТУК.

 

Заповед № 189/ 24.07.2020г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда, с която са определени общините,изпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т. 2 от Закона за управление на отпадъците, съгласно чл. 12, ал. 4 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.

Заповед № 185/ 22.07.2020г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда, с която са определени общините,неизпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т. 2 от Закона за управление на отпадъците, съгласно чл. 12, ал. 4 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.

 Заповед № 138/ 15.06.2020г.  на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда, с която са определени общините,изпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, съгласно чл. 12, ал. 4 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.

Заповед № 139/ 15.06.2020г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда, с която са определени общините,неизпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, съгласно чл. 12, ал. 4 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.

 Заповед № 165/ 21.05.2019г.  на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда, с която са определени общините,изпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, съгласно чл. 12, ал. 4 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.

Заповед № 164/ 21.05.2019г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда, с която са определени общините,неизпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, съгласно чл. 12, ал. 4 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.

Заповед № 226/ 29.06.2017г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда, с която са определени общините,изпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, съгласно чл. 12, ал. 4 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.

Заповед № 225/ 29.06.2017г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда, с която са определени общините,неизпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, съгласно чл. 12, ал. 4 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.

Заповед № РД – 358/ 27.06.2016г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени общините,изпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, съгласно чл.17, ал. 1, т. 1 от  Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците

Заповед № РД – 357/ 27.06.2016г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени общините, неизпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т.1 от Закона за управление на отпадъците, съгласно чл.17, ал. 1, т. 2 от  Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците.

Заповед № РД – 356 / 27.06 .2016 г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени общините, които не изпълнили  изискванията по чл. 19, ал. 3, т. 11 от Закона за управление на отпадъците съгласно чл. 17, ал. 1, т. 3 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците.

Списък на регионалните сдружения за управление на отпадъците в Р.България

Ръководство за определяне броя и вида на необходимите съдове и техника за събиране и транспортиране на отпадъци