Категории
Води

Актуални съобщения

Решение №236/15.11.2021 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване правото на община Велико Търново на безвъзмездно управление и ползване на находище на минерална вода „Вонеща вода“, с. Вонеща вода, община Велико Търново, област Велико Търново – изключителна държавна собственост.

16.11.2021 г.

 

Обяви, на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, за непотърсена кореспонденция.

Писмо с изх. № 08-00-933/16.09.2020 г. на МОСВ до „МЕТАЛТРЕЙД. ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.

05.11.2020 г.

 

Обяви, на основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс, за неполучени от заявителите административни актове (разрешителни, решения и др.) за повърхностни води, издадени от Министъра на околната среда и водите.

Решение № 36/05.03.2021 г. на заместник-министъра на околната среда и водите за отнемане на разрешително № 02460053/25.03.2013 г. за ползване на язовир Огоста с цел аквакултури и свързаните с тях дейности по заявление, подадено от "МОНТ ФИШ" ООД.

28.04.2021 г.

Решение № 257/27.11.2019 г. на министъра на околната среда и водите за отказ продължаване на срока на действие на Разрешително № 02470021/19.05.2015 г. за ползване на язовир "Въча" за изграждане на плаващо съоръжение по заявление, подадено от „Ермакс“ ООД, сега „Хиткар Ауто“ ЕООД.

07.02.2020 г.

Писмо изх. № 05-08-1792/13,09,2019 г. относно започване на процедура по отнемане на Разрешително №01420010/ 12.09.2012 г., издадено от министъра на околната среда и водите на Сдружение за напояване „Камчийска долина“ за водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Георги Трайков“, с цел напояване на земеделски култури.

13.11.2019 г.

Писмо изх. ПВ-22/11.12.18 г. на МОСВ до ДАМВАЛ-ГРУП ЕООД относно разпоредбата на чл. 61 от ЗВ

15.03.2019 г.

Решение № 210/10.12.2018 г. за отнемане на разрешително № 02460045/08.12.2009 г. за ползване на повърхностен воден обект – акватория на яз. „Александър Стамболийски“ с цел аквакултури и свързаните с тях дейности

Писмо изх. № ПВ-8/23.08.2018 г. за публикяване на съобщение

Писмо изх. № 05-08-688/18.06.2018 г. за публикуване на съобщение

Решение № 72/28.05.2018 г. за изменение на разрешително № 02460019/11.07.2008 г. за ползване на повърхностен воден обект – акватория на яз. „Батак“ с цел аквакултури и свързаните с тях дейности

19.06.2018 г.

Писмо изх. № ПВ-26/30.05.2018 г. за публикуване на съобщение.

Решение № 46/3.04.2018 г. за изменение на разрешително № 02460053/25.03.2013 г. за ползване на повърхностен воден обект – акватория на яз. „Огоста“ с цел аквакултури и свързаните с тях дейности

30.05.2018 г.

Решение №32/18.02.2015г. за отказ за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - акватория от язовир "Доспат"  за аквакултури и свързаните с тях дейности по преписка №ПВ-29/18.02.2015 г.

20 април 2015 г.

Писмо изх.№ ПВ-228/ 03.07.2013 г. за неоткриване на процедура по заявление вх.№ ПВ-228/ 11.10.2012 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - яз."Въча".

12 Август 2013

Решение № 94/ 24.04.2013 г. за отнемане на Разрешително № 02460041/ 14.10.2009 г. за ползване на воден обект - язовир "Георги Трайков (Цонево)" с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.

09 Май 2013


Публични обявления за откриване процедура за издаване на разрешителни по реда на Закона за водитe

Откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - язовир "Розов кладенец" с цел: заустване на отпадъчни води от съществуващ обект

17.05.2024

Процедура по изменение на разрешително за водовземане от язовир "Ястребино" с цел обществено питейно-битово водоснабдяване

10.04.2024

Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир "Горни Дъбник"

20.03.2024 г.

Повторно публикуване на цялостна документация по процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир "Искър" за плаващи съоръжения

23.01.2024 г.

Процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир "Искър" за плаващи съоръжения

18.12.2023 г.

Процедура за издаване на разрешително за издаване на разрешително за водовземане от яз. „Кула“ с цел обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури

15.12.2023 г.

Процедура по издаване на разрешително за водовземане от язовир "Горни Дъбник"

2.11.2023 г.

Процедура за изменение на разрешително за водовземане от яз. "Огоста"

23.10.2023 г.

Процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир Студен кладенец с цел възстановяване и укрепване на входна шахта на дюкер

21.09.2023

Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - язовир Копринка с цел изземване на наносни отложения

18.09.2023

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от яз. "Малко Шарково" с цел обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури

07.09.2023

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от яз. " Дяково" с цел самостоятелно питейно-битово водоснабдяване и пожарогасене

04.09.2023

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от яз. "Домлян" с цел обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури

08.08.2023

Процедура за изменение на разрешително за водовземане от яз. "Горни Дъбник"

02.08.2023

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от язовир "Копринка" с цел водоснабдяване за други цели

26.05.2023

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от язовир "Малко Шарково" с цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури

17.05.2023

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от язовир "Малко Шарково" с цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури

17.05.2023

Процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир Александър Стамболийски с цел аквакултури и свързаните с тях дейности

11.04.2023

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от язовир "Огоста" с цел водоснабдяване за други цели

03.02.2023

Процедура за изменение и продължаване на срока на действие на Разрешително № 03410017/19.08.2016 г. за ползване на воден обект - яз. "Студен кладенец" с цел заустване на отпадъчни води.

09.01.2023

Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел изграждане на съоръжение – линейна инфраструктура, преминаване на магистрален водопровод DN 600, пресичащ воден обект язовир „Кърджали“

14.11.2022

Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел изграждане на съоръжение - линейна инфраструктура, пресичаща воден обект - яз. "Съединение".

09.11.2022

Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от язовир " Студен кладенец" за промишлено водоснабдяване

26.10.2022

Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от язовир "Порой" за резервно и допълващо обществено питейно-битово водоснабдяване

2.09.2022

Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от язовир "Ахелой" за резервно и допълващо обществено питейно-битово водоснабдяване

2.09.2022

Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир "Горни Дъбник"

20.06.2022

Процедура за изменение на разрешително за водовземане от яз. "Дяково"

8.06.2022

Процедура за изменение на разрешително за водовземане от яз. "Батак"

7.06.2022

Процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир Кърджали с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.

02.06.2022

Процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир Студен кладенец с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.

02.06.2022

Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир Малко Шарково“ с цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури

26.05.2022

Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Огоста“ с цел водоснабдяване за други цели

15.04.2022

Обявление за започване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от язовир "Кърджали"

15.04.2022

Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Въча”, с цел водоснабдяване за други цели и пожарогасене

12.04.2022

Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от язовир "Огоста" с цели: обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури, други цели и производство на електроенергия посредством ВЕЦ „Кошарник“

1.03.2022

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от яз. "Дяково"

15.02.2022

Процедура за изменение на разрешително за водовземане от язовир "Дяково"

22.12.2021

Процедура за изменение на разрешително за водовземане от язовир "Розов кладенец"

15.11.2021 г.

Процедура за изменение на разрешително за водовземане от язовир "Горни Дъбник"

09.09.2021

Процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на воден обект яз. "Студен Кладенец" с цел хидравличен тест на преносен газопровод "Гърция - България" и изграждане на съоръжение - линейна инфраструктура, пресичаща воден обект яз. "Студен Кладенец" (газопровод "Гърция - България")

18.08.2021

Процедура за изменение на разрешително за водовземане от язовир "Малко Шарково" с цел напояване на земеделски култури

06.07.2021

Процедура за изменение на разрешително за водовземане от язовир "Малко Шарково" с цел напояване на земеделски култури

06.07.2021

Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - язовир Малко Шарково с цел аквакултури и свързаните с тях дейности

14.06.2021

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от язовир "Панчарево" с цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури

21.04.2021

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от язовир "Белмекен" за обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури в района на НС "Карабунар"

20.04.2021

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от язовир "Батак" за обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури в района на НС "Пещера"

20.04.2021

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от язовир "Батак" за обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури в района на НС "Варвара"

20.04.2021

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от язовир "Батак" за обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури в района на НС "Велинград"

20.04.2021

Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от язовир "Батак" и язовир "Белмекен" с цел: обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури

7.04.2021

Процедура за изменение на разрешително за водовземане от язовир "Дяково" с цели: напояване и промишлено водоснабдяване

05.04.2021

Откриване на процедура за водовземане от повърхностен воден обект – яз. "Жребчево" с цел обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури

17.03.2021

Откриване на процедура за водовземане от повърхностен воден обект – яз. "Тоополница" с цел обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури

16.03.2021

Откриване на процедура за водовземане от повърхностен воден обект – яз. "Ястребино" с цел обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури

05.03.2021

Откриване на процедура за водовземане от повърхностен воден обект – яз. "Бели Лом" с цел обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури

05.03.2021

Процедура за издаване на разрешително за ползване на яз. Достат с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.

04.02.2021

Процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир Ивайловград с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.

18.01.2021

Откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - язовир Студен кладенец за заустване на отпадъчни води

 23.12.2020

Процедура за изменение на разрешително за водвоземане от язовир „Бели Искър“, язовир „Искър“, язовир „Кокаляне“ и реки, които извират от Рила планина с цел питейно-битово водоснабдяване

14.12.2020

Откриване на процедура за водовземане от повърхностен воден обект – яз. "Рабиша" с цел обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури

7.12.2020

Откриване на процедура за изменение на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Горни Дъбник”, с цел промишлено водоснабдяване

12.11.2020

Откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - язовир Студен кладенец с цел изземване на наносни отложения

02.11.2020

Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от язовир "Огоста" с цел други цели

5.10.2020

Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от язовир "Горни Дъбник" с цел промишлено водоснабдяване.

5.10.2020

Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от язовир "Домлян" с цели промишлено водоснабдяване, водоснабдяване за охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им и водоснабдяване за други цели

5.10.2020


Процедура за изменение на разрешително за водовземане от язовир "Тича" с цел напояване

24.08.2020

Процедура за изменение на разрешително за водовземане от язовир "Съединенеие" с цел аквакултури и свързаните с тях дейности (пълнене на рибарник)

24.08.2020

Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от язовир "Копринка" с цели промишлено водоснабдяване и охлаждане.

20.07.2020

Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от язовир "Дяково"

09.07.2020

Процедура по служебно изменение на разрешително за водовземане от язовир "Дяково"

02.07.2020

Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от язовир "Ястребино" с цел на водовземане - обществено питейно-битово водоснабдяване.

17.06.2020

Процедура по изменение на разрешително за водовземане от язовир "Горни Дъбник" с цел на водовземане - охлаждане.

04.06.2020

Процедура по изменение на разрешително за водвоземане от язовир "Горни Дъбник" с цел промишлено водоснабдяване и водоснабдяване за охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им.

18.05.2020

Процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир Копринка с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.

14.02.2020

Писмо изх. № 05-08-1792/12.08.2019 г. относно започване на процедура по отнемане на Разрешително №01460010/ 27.08.2015 г., издадено от министъра на околната среда и водите на „Синева-02“ ЕООД за водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Жребчево“, с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.

3.12.2019

Процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - изравнител Пясъчник, част от водностопанска дейност Пясъчник с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.

04.11.2019

Процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир Ивайловград с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.

26.09.2019

Процедура за изменение на разрешително за ползване на язовир Кърджали с цел плаващи съоръжения.

08.08.2019

Процедура за изменение на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект язовир "Тича" с цел питейно-битово водоснабдяване

17.07.2019

Процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир Копринка с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.

10.07.2019

Процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир Панчарево за плаващи съоръжения.

09.07.2019

Процедура за изменение на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир "Доспат" с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.

08.05.2019

Процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир Александър Стамболийски с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.

18.04.2019

Процедура за изменение на разрешително за ползване на повърхностен воден обект язовир "Тича", с цел производство на електроенергия

28.03.2019

Процедура за изменение на разрешително за ползване на повърхностен воден обект язовир "Жребчево" с цел напояване

19.03.2019

Процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект язовир "Ахелой" с цел аквакултури и свързаните с тях дейности

26.02.2019

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект язовир "Ахелой" с цел напояване

17.01.2019

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект язовир "Порой" с цел напояване

17.01.2019

Процедура за изменение на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект язовир "Белмекен" с цели на водовземането: питейно-битово водоснабдяване, промишлено водоснабдяване и охлаждане

17.01.2019

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект язовир "Александър Стамболийски" с цел напояване

21.12.2018

Процедура за изменение на разрешително за ползване на повърхностен воден обект язовир "Жребчево" с цел аквакултури

12.12.2018

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект язовир "Александър Стамболийски" с цел напояване

12.10.2018

Процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир "Копринка" с цел изземване на наносни отложения

20.09.2018

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект язовир "Горни Дъбник" с цел напояване

17.08.2018

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект язовир "Александър Стамболийски" с цел напояване

17.08.2018

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект язовир "Сопот" с цел напояване

17.08.2018

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект язовир "Батак" с цел аквакултури

5.07.2018

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект язовир „Батак“ с цел аквакултури

29.06.2018 

Процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект язовир "Александър Стамболийски" с цел аквакултури

22.06.2018

Процедура за изменение на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект язовир "Горни Дъбник" с цел промишлено водоснабдяване

30.05.2018

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект язовир „Ал. Стамболийски“ с цел напояване

16.03.2018

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект язовир „Съединение“ с цел аквакултури

19.12.2017

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект язовир „Ал. Стамболийски“ с цел аквакултури

06.11.2017

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект язовир „Ал. Стамболийски“ с цел промишлено водоснабдяване

20.09.2017

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект язовир „Батак“ с цел промишлено водоснабдяване

20.09.2017

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект язовир "Горни Дъбник" с цели на водовземането пожарогасене и други

24.08.2017

Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект язовир "Кърджали" с цел плаващо съоръжение в язовир

24.08.2017

Процедура за изменение на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект язовир "Тича" с цел питейно-битово водоснабдяване

4.07.2017

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект язовир "Копринка" с цел поливане на зелени площи

12.04.2017

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект язовир "Белмекен" с цел промишлено водоснабдяване

30.03.2017

Процедура за изменение на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект язовир "Батак" с цел производство на електроенергия

30.03.2017

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект язовир "Белмекен" с цел производство на електроенергия

09.03.2017

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект язовир "Малко Шарково" с цел напояване на земеделски култури

6.03.2017

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект язовир "Малко Шарково" с цел напояване на земеделски култури

6.03.2017

Процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект язовир "Домлян" с цел производство на електроенергия

30.11.2016

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир "Дяково" с цел промишлено водоснабдяване

24.10.2016

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир "Горни Дъбник" с цел промишлено водоснабдяване

06.10.2016

Процедура за служебно изменение на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Пчелина“ с цел производство на електроенергия

24.08.2016

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир "Тракиец" с цел производство на електроенергия

03.08.2016

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир "Горни Дъбник" с цел промишлено водоснабдяване

27.07.2016

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир "Копринка" с цел други цели

11.07.2016

Процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект язовир "Студен кладенец" с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект

04.07.2016

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир "Тракиец" с цел производство на електроенергия

16.06.2016

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир „Кърджали” с цел аквакултури

01.06.2016

Процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир "Огоста" с цел изземване на наносни отложения

31.05.2016

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир "Горни Дъбник" с цел производство на електроенергия

30.05.2016

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир. „Жребчево” с цел аквакултури

05.05.2016

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект яз. "Розов кладенец" с цел напояване

06.04.2016

Процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир "Огоста" с цел изземване на наносни отложения

01.02.2016

Процедура за изменение на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир "Огоста" с цел  изземване на наносни отложения

10.12.2015

Процедура за изменение на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз. „Искър“

07.12.2015

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект  - яз. "Горни Дъбник"

18.11.2015

Процедура за изменение на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир. „Кърджали” с цел аквакултури и свързаните с тях дейности

17.11.2015

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект  - яз. "Тракиец"

10.08.2015

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект  - яз. "Георги Трайков"

10.08.2015

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект  - яз. "Огоста"

10.08.2015

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект  - яз. "Огоста"

10.08.2015

Процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на воден обект яз. Жребчево с цел аквакултури

17.07.2015

Процедура за изменение на разрешително за ползване на воден обект яз. Студен Кладенец с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект

30.06.2015

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз. "Кричим"

1.06.2015

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз. "Жребчево"

1.06.2015

Процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване от повърхностен воден обект - яз. "Студен кладенец"

12 май 2015

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз. "Жребчево"

24 април 2015

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз. "Копринка"

16 април 2015

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз. "Огоста"

31 март 2015

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз. "Огоста"

30 март 2015

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз. "Александър Стамболийски"

30 март 2015

Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект -язовир "Огоста" с цел изземване на наносни отложения

26 февруари 2015

Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - яз. "Въча" с цел изграждане на плаващо съоръжение

18 февруари 2015

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз. "Студена"

30 януари 2015

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз. "Огоста"

29 януари 2015

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз. "Огоста"

19 януари 2015

Процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир „Цанков камък” с цел изземване на наносни отложения.

02 Септември 2014

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз. "Огоста"

10 Септември 2014

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз. "Горни Дъбник"

10 Септември 2014

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект  - яз. "Горни Дъбник"

10 Септември 2014

Процедура за  издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз."Горни Дъбник".

11 Август 2014

Процедура за  издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз."Огоста".

11 Август 2014

Процедура за  издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз."Горни Дъбник".

21 Юли 2014

Процедура за  изменение, в частта лимит на ползваната вода на разрешително № 003706/ 21.11.2005 г. за водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Александър Стамболийски” с цел производство на електроенергия.

02 Юни 2014

Процедура за  издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Копринка” с цел напояване.

13 Май 2014

Процедура за  издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Горни Дъбник” с цел охлаждане.

11 Април 2014

Процедура за  изменение на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Малко Шарково” с цел производство на електроенергия посредством ВЕЦ "Шарково".

18 Март 2014

Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир „Кърджали” с цел плаващо съоръжение в язовира.

13 Март 2014

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект яз."Батак" с цел аквакултури и свързаните с тях дейности

07 Март 2014

Процедура за изменение на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир. „Студен кладенец” с цел аквакултури и свързаните с тях дейности

07 март 2014

Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир „Въча” с цел плаващо съоръжение в язовира.

05 Март 2014

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект яз."Кърджали" с цел производство на електроенергия.

16 Януари 2014

 

Архив

Процедура за изменение в част "Лимит на ползваната вода" на Разрешително № 01430007/ 23.02.2009 г. за водовземане от повърностен воден обект – язовир „Георги Трайков”.

23 Септември 2013

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърностен воден обект – акватория от язовир „Батак” с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.

16 Септември 2013

Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – акватория от язовир „Доспат” с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.

09 Септември 2013

Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – яз. „Въча” с цел изграждане на плаващо съоръжение.

14 Август 2013

Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - изравнител „Пясъчник”, част от водностопанска система „Пясъчник”, с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.

29 Юли 2013

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз.„Горни дъбник” с цел - промишлено водоснабдяване и пожарогасене.

17 Юли 2013

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз.„Пясъчник” с цел - аквакултури и свързаните с тях дейности.

11 Юли 2013

Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - яз.„Кърджали” с цел - изграждане на плаващо съоръжение в язовира.

04 Юли 2013

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз."Цанков камък" с цел  производство на електроенергия.

03 Юли 2013

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз."Батак" с цел  аквакултури и свързаните с тях дейности.

03 Юли 2013

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз."Батак" с цел  допълнително водоснабдяване на летовище "Свети Константин" в община Пещера.

03 Юли 2013

Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - яз.„Въча” с цел изграждане на плаващо съоръжение в язовира.

29 Май 2013

Процедура за изменение на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - яз.„Студен кладенец”.

20 Май 2013

Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – акватория от язовир „Батак” с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.

09 Май 2013

Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - яз."Ал.Стамболийски" с цел изземване на наносни отложения

29 Април 2013

Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – акватория от язовир „Батак” с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.

23 Април 2013

Процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект с цел производство на електроенергия посредством ВЕЦ "Черногорово"

22 Март 2013

Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир "Въча", с цел изграждане на плаващо съоръжение в язовир - несамоходна плаваща база Б-159 "Бад компани".

06 Март 2013

Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир "Въча", с цел изграждане на плаващо съоръжение в язовир - несамоходна плаваща база Б-119 "Давид".

06 Март 2013

Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир "Въча", с цел изграждане на плаващо съоръжение в язовир - несамоходна плаваща база Б-116 "Тихия кът".

06 Март 2013

Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – акватория от язовир „Огоста” с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.

22 Февруари 2013

Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – акватория от язовир „Ивайловград” с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.

22 Февруари 2013

Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – акватория от язовир „Огоста” с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.

19 Февруари 2013

Процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект: яз. „Александър Стамболийски” с цел производство на електроенергия посредством ВЕЦ "Лесичери".

21 Yanuari 2012

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз."Кричим" с цел пълнене на рибарник за аквакултури.

14 Dekemvri 2012

Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – яз. „Въча” с цел изграждане на плаващо съоръжение в язовира - несамоходна плаваща база Б-111 “Делфин”.

22 Noemvri 2012

Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – акватория от язовир „Кърджали” с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.

19 Noemvri 2012

Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – яз. „Съединение” с цел реконструкция на съществуващо съоръжение линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – мост при км 8+934 на път ІІ-49.

12 Noemvri 2012

Процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект  - яз."Огняново" с цел изземване на наносни отложения - до 33 303  м3.

05 Noemvri 2012

Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – акватория от язовир „Батак” с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.

15 Oktomvri 2012

Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - язовир "Рабиша" с цел изграждане на плаващо съоръжение в язовир - сглобяем понтон и понтонна пътека.

10 Septemvri 2012

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир "Георги Трайков" с цел напояване на земеделски култури.

24 Juli 2012

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир ”Жребчево” с цел пълнене на рибарници за отглеждане на аквакултури.

21 Juni 2012

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир "Батак" с цел охлаждане, пожарогасене и др.

04 Juni 2012

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз."Жребчево" с цел пълнене на рибарник.

28 May 2012

Процедура за изменение на параметрите в разрешително за ползване на повърхностен воден обект - яз."Доспат" с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.

28 May 2012

Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – яз. „Въча” с цел на ползването – изграждане на плаващо съоръжение в язовир - несамоходна плаваща база Б-163 “Санта Мария”.

19 May 2012

Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – яз. „Въча” с цел изграждане на плаващо съоръжение в язовир - несамоходна плаваща база “Чичо Манчо”.

19 May 2012

Процедура за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води в яз. Копринка.

14 May 2012

Процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект с цел  производство на електроенергия посредством ВЕЦ „Дяково”.

14 May 2012

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир ”Тракиец”, код на водното тяло BG3MA100L012 с цел напояване на земеделски площи.

14 May 2012

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир ”Жребчево”.

09 May 2012

Процедура за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води в яз. Пчелина.

08 May 2012

Откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – яз. „Въча

04 May 2012

Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – акватория от язовир „Голям Беглик” с цел аквакултури и свързаните с тях дейности

02 April 2012

Процедура за изменение на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз. "Мандра"

16 January 2012

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз. "Белмекен"

23 December 2011

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз. "Мандра"

23 December 2011

Процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – яз. “Огоста”.

23 December 2011

Процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – яз. “Копринка”.

12 December 2011

Процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект - яз. "Пчелина"

07 December 2011

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз. "Искър"

02 December 2011

Процедура за изменение на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз. "Георги Трайков"

23 November 2011

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз. "Тракиец"

18 November 2011

Процедура за изменение на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз. "Дяково"

12 October 2011

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз. "Огоста"

03 October 2011

Процедура за изменение на параметрите в разрешително за ползване на повърхностен воден обект - яз.„Кърджали”

13 September 2011

Процедура за изменение на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз. "Горни Дъбник"

09 September 2011

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз. "Розов кладенец"

28 May 2011

Процедура за изменение на разрешително за ползване на повърхностен воден обект яз. "Огоста"

20 May 2011

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз. "Горни Дъбник"

16 May 2011

Откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – яз. „Мандра”.

09 May 2011

Процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - яз. „Кърджали”

22 March 2011

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост

24 February 2011

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост

24 February 2011

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз. "Кърджали"

23 February 2011

Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - яз. "Въча"

22 February 2011

Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - яз. "Огоста"

16 February 2011

Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - р. Дунав

26 January 2011

Процедура за изменение на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир “Тича”

25 January 2011

Процедура за изменение на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир “Тича”

25 January 2011

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост

05 January 2011

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост

05 January 2011

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир “Батак”

05 January 2011

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир “Кричим”

27 December 2010

Процедура за издаване на разрешително за ползване на река Дунав за заустване на отпадъчни води

06 December 2010

Процедура за изменение на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

06 December 2010

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост

02 December 2010

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост

01 December 2010

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Георги Трайков”

01 December 2010

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир “Бeлмекен”

26 November 2010

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост

19 November 2010

Процедура за изменение на разрешително за водовземане

10 November 2010

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост

05 November 2010

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост

05 November 2010

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост

05 November 2010

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост

25 October 2010

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост

22 October 2010

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост

22 October 2010

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост

22 October 2010