Категории
Води

Планове за управление на речните басейни 2022 – 2027 г.

Дата на публикуване: 15.10.2021 г.

Актуално: Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите

Междинният преглед на значимите проблеми при управлението на водите е етап от актуализация на Плановете за управление на речните басейни 2022-2027 г.

Докладите представят информация за значимите въздействия, на база на които са определени значимите проблеми при управлението на водите. Очертани са идеи за това как да се справим с тях – отговори и предложения за мерки за достигане на екологичните цели за постигане и поддържане на добро състояние на водите.

Докладите може да намерите на:

Резюмета на докладите на български и на английски език може да намерите на:

 

Консултацията с обществеността е в периода 15.10.2021 г. до 18.04.2022 г.

Информация за начина на даване на становища може да намерите тук

 

Дата на публикуване: 21.12.2018 г.

График и Работна програма на ПУРБ 2022-2027 и мерки за консултация при разработването им.

Плановете за управление на речните басейни се актуализират чрез изпълнение на проект BG16M10P002-1.017-0001-C01 „ПУРБ 2022-2027“ с бенефициент дирекция „Управление на водите“ и партньори басейновите дирекции. Проектът е финансиран от Кохезионен фонд със средства от Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

Проектът включва извършване на проучвания, оценки, анализи и разработки, включително методики, подходи и критерии необходими за изпълнение на изискванията на европейското и националното законодателство, попълване на пропуските и изпълнение на препоръките на Европейската комисия при оценката на първите и вторите ПУРБ, включително актуализация на характеристиките на повърхностните и подземните водни тела и зоните за защита на водите; на икономическия анализ на водоползването; на оценката на натиска, въздействието и риска върху водните тела и зоните за защита на водите; оценка на състоянието водните тела и зоните за защита на водите, планиране на мрежите и програмите за мониторинг, определяне на цели и изключения; оценка на въздействията от промените на климата, актуализация на Каталога от мерки; на програмите от мерки и анализ на икономическата им ефективност, както и разработване на национални програми за прилагането им; разработване/ актуализиране на методики, подходи и помощни средства за разработване на ПУРБ и управление на водите, включително модели; разработване на проекти на ПУРБ; извършване на Екологична оценка на проектите на ПУРБ 2022-2027 г.; трансгранична координация при разработване на ПУРБ със съседните държави и консултации със заинтересованите страни и широката общественост на всеки етап при разработването на ПУРБ.

Основните дейности от проекта се изпълняват чрез Споразумение с Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) за подпомагане при разработването на Планове за управление на речните басейни и Планове за управление на риска от наводнение от 2018 г.

За актуализацията на четирите ПУРБ за периода 2022-2027 г. от страна на МБВР са възложени чрез договори на външни изпълнители следните проучвания:

  1. Разработване на национални подходи за оценка на хидроморфологичния статус на повърхностните водни тела и национална методология за идентифициране и  определяне на силномодифицираните водни тела.
  2. Валидиране на типологията и класификационната система в България за оценка на екологичното състояние на повърхностните водни тела от категории „реки“, „езера“ и „преходни води“.
  3. Методология за оценка на химичното състояние, отразяваща въздействието на климатичните промени върху състоянието на повърхностните води, включително анализ на химическото налягане, въздействията, рисковете и състоянието.
  4. Актуализиране на определянето и характеристиките на подземните води тела в риск, включително оценка на натиска и риска и оценка на състоянието.
  5. Национално проучване на качеството на подземните води и оценка на черпенето.
  6. Характеризиране на Кватернерния и Неогенския водоносен  хоризонт  в Софийската котловина и актуализация на количествения и качествения риск и състояние на свързаните подземни водни тела.
  7. Критерии за определяне на значимо замърсяване от дифузни източници, избор и прилагане на подходящи модели за количествена оценка на въздействието.
  8. Актуализация на икономическия анализ на водоползването.
  9. Подкрепа на Световната банка в актуализиране на Плановете за управление на речните басейни и свързаните с тях Програми от мерки за 4-те речни басейна в България.