Категории
Води

Планове за управление на речните басейни 2022 – 2027 г.

График и Работна програма на ПУРБ 2022-2027 и мерки за консултация при разработването им.

 

Плановете за управление на речните басейни за следващия цикъл се актуализират чрез проект BG16M10P002-1.017-0001-C01 ПУРБ 2022 – 2027, финансиран чрез ОП „Околна среда“ 2014- 2020.

Проектът включва извършване на проучвания, оценки, анализи и разработки, включително методики, подходи и критерии необходими за изпълнение на изискванията на европейското и националното законодателство, попълване на пропуските и изпълнение на препоръките на Европейската комисия при оценката на първите и вторите ПУРБ, включително актуализация на характеристиките на повърхностните и подземните водни тела и зоните за защита на водите; на икономическия анализ на водоползването; на оценката на натиска, въздействието и риска върху водните тела и зоните за защита на водите; оценка на състоянието водните тела и зоните за защита на водите, планиране на мрежите и програмите за мониторинг, определяне на цели и изключения; оценка на въздействията от промените на климата, актуализация на Каталога от мерки; на програмите от мерки и анализ на икономическата им ефективност, както и разработване на национални програми за прилагането им; разработване/ актуализиране на методики, подходи и помощни средства за разработване на ПУРБ и управление на водите, включително модели; разработване на проекти на ПУРБ; извършване на Екологична оценка на проектите на ПУРБ 2022-2027 г.; трансгранична координация при разработване на ПУРБ със съседните държави и консултации със заинтересованите страни и широката общественост на всеки етап при разработването на ПУРБ.

Основните дейности от проекта се изпълняват чрез Споразумение с Международната банка за възстановяване и развитие  (МБВР) за подпомагане при разработването на Планове за управление на речните басейни и Планове за управление на риска от наводнение от 2018 г.

За изпълнение на дейностите по проекта от страна на МБВР са стартирани следните процедури за възлагане на необходимите проучвания на външни изпълнители:

  • Критерии за идентифициране на значимо замърсяване от дифузни източници, избор на подходящи модели за прилагане за количествена оценка;
  • Актуализация на икономическия анализ на водоползването;
  • Методика за определяне на химичното състояние, с отразяване на въздействието на изменението на климата върху състоянието на повърхностните води;
  • Актуализиране на границите и характеризирането на подземните водни тела в риск, включително оценка на натиска и оценка на риска и на състоянието;
  • Характеризиране на Кватернер и Неоген в Софийската котловина и актуализиране на свързаните с водното тяло количествен и химичен риск и състояние;
  • Национално проучване на качеството на подземните води и оценка на водовземането.

 

Повече информация за обявените съобщения може да се получи на този адрес:

 https://wbgeconsult2.worldbank.org/wbgec/index.html

проверете бутона „Business Opportunities“ в горния десен ъгъл на уебстраницата и тогава търсете чрез номера на публикацията или датата на публикуване