Категории
Води

Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България

Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор (НСУРВС) в Република България е разработена във връзка с изискванията на чл. 151 от Закона за водите.

Основните етапи на разработването включват:

 • Изготвяне на детайлни анализи на ситуацията в сектора – водни ресурси и инфраструктура във водния сектор.
 • Разработване на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България и организиране на обществено обсъждане.
 • План за действие към Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България, в краткосрочна (2013-2015 г.), средносрочна (2016-2021 г.) и дългосрочна (2022-2037 г.) перспектива.
 • Приемане на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България от Народното събрание – Приета с Решение на Народното събрание
 1. Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България
 2. План за действие
 3. Анализ на водопотреблението и бъдещите нужди от вода
 4. Анализ на водностопанската инфраструктура
 5. Анализ на дейността на дружествата, предоставящи услуги във водния сектор
 6. Анализ на удовлетвореността на населението и бизнеса от предоставяните услуги във водния сектор
 7. Анализ на нормативната уредба, регулираща отношенията във водния сектор
 8. Анализ на капацитета на институциите, имащи отговорности в управлението на водите
 9. Анализ на разходите в сектор „Води” и източници за тяхното финансиране
 10. Кратък преглед на институционалното устройство и предизвикателствата във водния сектор в други държави
 11. Стратегия за управление на дейностите при минерални води

Предлагани законодателни промени:

Закон за изменение и допълнение на Закона за водите